Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 588 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
...
Rozbaliť234/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť346/2018 Z. z. - Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
Rozbaliť142/2015 Z. z. - Vyhláška o registri adries
Rozbaliť125/2015 Z. z. - Zákon o registri adries
Rozbaliťr1/c29/2012 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 534/2011 Z. z.
Rozbaliť535/2011 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov
Rozbaliť534/2011 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
Rozbaliť104/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
Rozbaliť69/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti z 18. januára 1990 v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Spolkovou vládou Rakúska o zmene Dohody o zrušení vízovej povinnosti uzavretej formou výmeny nót z 22. decembra 1993 a 14. januára 1994 v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Spolkovou vládou Rakúska o zmene Dohody o
Rozbaliť1/2011 Z. z. - Nariadenie o čase sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Rozbaliť354/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o postupe vykonávania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej dňa 10. októbra 2007
Rozbaliť222/2010 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť593/2009 Z. z. - Zásady vlády Slovenskej republiky k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Rozbaliť397/2009 Z. z. - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť357/2009 Z. z. - Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky
Rozbaliť272/2009 Z. z. - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
Rozbaliť549/2008 Z. z. - Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 206-2006/02288 zo 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky
Rozbaliť496/2008 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
Rozbaliť647/2007 Z. z. - Zákon o cestovných dokladoch
Rozbaliť572/2007 Z. z. - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené