Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 87 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť233/2019 Z. z. - Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť350/2018 Z. z. - Zákon o ochrane majetku v plynárenstve
Rozbaliť307/2016 Z. z. - Zákon o upomínacom konaní
Rozbaliť207/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých
Rozbaliť194/2016 Z. z. - Nález ÚS SR vo veci nesúladu § 141a Občianskeho súdneho poriadku
Rozbaliť125/2016 Z. z. - Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
Rozbaliť161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
Rozbaliť160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
Rozbaliť200/2013 Z. z. - Úplné znenie Občianskeho súdneho poriadku
Rozbaliť474/2011 Z. z. - Vyhláška o výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí
Rozbaliťr1/c130/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 388/2011 Z. z.
Rozbaliť337/2011 Z. z. - Vyhláška o odmene mediátora za výkon mediácie
Rozbaliť183/2011 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii
Rozbaliť466/2009 Z. z. - Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
Rozbaliť319/2007 Z. z. - Vyhláška o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania
Rozbaliť268/2006 Z. z. - Nariadenie o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia s komentárom
Rozbaliť40/2006 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
Rozbaliť665/2005 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o konkurze a reštrukturalizácii
Rozbaliť125/2005 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. januára 2005 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 237 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Rozbaliťr1/c31/2005 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 7/2005 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené