Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 20 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť429/2008 Z. z. - Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností
Rozbaliť91/2007 Z. z. - Zákon o európskom družstve
Rozbaliť541/2005 Z. z. - Zákon o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti
Rozbaliť639/2004 Z. z. - Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti
Rozbaliť562/2004 Z. z. - Zákon o európskej spoločnosti
Rozbaliť25/2004 Z. z. - Vyhláška o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra a zoznam potrebných listín
Rozbaliť565/1992 Zb. - Zákon o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva v družstvách
Rozbaliť313/1992 Zb. - Zákon o udeľovaní výnimiek zo zákazu majetkových úkonov družstiev
Rozbaliť299/1992 Zb. - Zákon České národní rady o státní podpoře malého a středního podnikání
Rozbaliť42/1992 Zb. - Zákon o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní nárokov v družstvách
Rozbaliť513/1991 Zb. - Obchodný zákonník s komentárom
Rozbaliť188/1991 Zb. - Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování
Rozbaliť105/1990 Zb. - Zákon o súkromnom podnikaní občanov
Rozbaliť203/1989 Zb. - Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích
Rozbaliť93/1967 Zb. - Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Unicoopu, družstevného podniku pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
Rozbaliť134/1961 Zb. - Vyhláška ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o neúčinnosti predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby pre jednotné roľnícke družstvá
Rozbaliť9/1960 Zb. - Vyhláška Ústredného zväzu výrobných družstiev o úlohách orgánov výrobného družstevníctva pri výkone dozoru nad bezpečnosťou pri práci
Rozbaliť64/1951 Zb. - Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení obchodných podnikov
Rozbaliť26/1946 Zb. - Vyhláška o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společností s ručením obmezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům.
Rozbaliť6/1946 Zb. - Nařízení, kterým se vydává statut národních podniků průmyslových.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené