Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 22 výsledkov k 28. 10. 2021
Rozbaliť20/2019 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
Rozbaliť330/2018 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov
Rozbaliť329/2018 Z. z. - Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov s komentárom
Rozbaliť308/2018 Z. z. - Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch s komentárom
Rozbaliť258/2011 Z. z. - Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia
Rozbaliťr1/c172/2006 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v úplnom znení zákona č. 223/2001 Z. z. uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 409/2006 Z. z.
Rozbaliť409/2006 Z. z. - Úplné znenie zákona o odpadoch
Rozbaliťr1/c162/2005 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 359/2005 Z. z.
Rozbaliť303/2005 Z. z. - Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny
Rozbaliť397/2003 Z. z. - Podrobnosti o množstve vody dodanej verejným vodovodom
Rozbaliť188/2003 Z. z. - Zákon o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy
Rozbaliť75/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov
Rozbaliť100/2001 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o veterinárnej asanačnej činnosti
Rozbaliť132/2000 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien v prílohe č. I a prijatie dvoch nových príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, ktoré členské štáty navrhli na IV. zasadaní Konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru konanej v Kuchingu v Malajzii od 23. do 27. februára 1998
Rozbaliť357/1998 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. novembra 1998 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 6/97 z 11. septembra 1997 o podmienkach dovozu odpadu na územie mesta s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárst
Rozbaliť60/1995 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
Rozbaliťr1/c43/1994 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby
Rozbaliťr1/c123/1992 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave chýb
Rozbaliť401/1991 Zb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.