Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 72 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť180/2013 Z. z. - Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
Rozbaliť561/2008 Z. z. - Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa
Rozbaliť322/2007 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozbaliť254/2007 Z. z. - Zákon o zrušení krajských úradov
Rozbaliť494/2006 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozbaliť263/2006 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. februára 2006 vo veci vyslovenia nesúladu časti § 6 ods. 1 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 71 ods. 2 druhou vetou a s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Rozbaliť157/2006 Z. z. - Nariadenie o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce
Rozbaliť627/2005 Z. z. - Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozbaliť476/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť392/2005 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Rozbaliť348/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív
Rozbaliť583/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s komentárom
Rozbaliť596/2003 Z. z. - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s komentárom
Rozbaliť525/2003 Z. z. - Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
Rozbaliť515/2003 Z. z. - Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch
Rozbaliť562/2001 Z. z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov a ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách prenosu elektriny a prepravy plynu pre oprávnených odberateľov
Rozbaliť534/2001 Z. z. - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na katastrálnych úradoch a správach katastra (spravovací poriadok)
Rozbaliť410/2000 Z. z. - Nariadenie o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie
Rozbaliť336/2000 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Európskej charty miestnej samosprávy
Rozbaliť216/2000 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené