Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 153 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť161/2019 Z. z. - Vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole
Rozbaliť188/2018 Z. z. - Vyhláška o spotrebiteľskom balení
Rozbaliť173/2018 Z. z. - Vyhláška o zákonných meracích jednotkách
Rozbaliť157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii
Rozbaliť77/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
Rozbaliť1/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
Rozbaliť145/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní meradiel na trhu
Rozbaliť126/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu
Rozbaliť419/2013 Z. z. - Vyhláška o spotrebiteľskom balení
Rozbaliť119/2013 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z.
Rozbaliť140/2009 Z. z. - Nariadenie o typovom schvaľovaní motorových vozidiel
Rozbaliť120/2009 Z. z. - Nariadenie o analytických a toxikologicko-farmakologických normách
Rozbaliťr1/c15/2009 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 13/2009 Z. z.
Rozbaliť478/2008 Z. z. - Vyhláška o požiarnom uzáveri
Rozbaliť436/2008 Z. z. - Nariadenie o technických požiadavkách posudzovania zhody na strojové zariadenia
Rozbaliť40/2008 Z. z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov
Rozbaliť225/2006 Z. z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov
Rozbaliť119/2006 Z. z. - Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody
Rozbaliť107/2006 Z. z. - Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov kvapalné detergenty
Rozbaliť106/2006 Z. z. - Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov lepidlá a tmely
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené