Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 2 919 výsledkov k 28. 1. 2020
...
Rozbaliť18/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o urovnaní dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike
Rozbaliť15/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení Guyanskej kooperatívnej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
Rozbaliť14/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
Rozbaliť13/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
Rozbaliť12/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor)
Rozbaliť489/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Zmluvy medzi SR a Lotyšskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Rozbaliť488/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Zmluvy medzi SR a Ukrajinou o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Rozbaliť487/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Zmluvy medzi SR a Belgickom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a majetku
Rozbaliť486/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Zmluvy medzi ČSSR a Holandskom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
Rozbaliť485/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Dohody medzi ČSFR a Luxemburského veľkovojvodstva o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Rozbaliť484/2019 Z. z. - Oznámenie o zmenách Zmluvy medzi ČSSR a Indiou o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a Protokol k nej
Rozbaliť483/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Zmluvy medzi SR a Islandom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Rozbaliť482/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Dohody medzi SR a Kanadou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Rozbaliť481/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku
Rozbaliť480/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Nikaragujskej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
Rozbaliť427/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky na roky 2019 – 2023
Rozbaliť346/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o konsolidácii ekonomických vzťahov
Rozbaliť339/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovnej únie pozostávajúcich z Desiateho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovnej únie, Druhého dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovnej únie a Dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru
Rozbaliť337/2019 Z. z. - Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva
Rozbaliť336/2019 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Dohody medzi SR a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené