Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 93 výsledkov k 20. 1. 2022
Rozbaliť6/2022 Z. z. - Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
Rozbaliť537/2021 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015 Z. z.
Rozbaliť503/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť392/2021 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate v znení vyhlášky č. 189/2018 Z. z.
Rozbaliť389/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Rozbaliť310/2021 Z. z. - Novela zákona o byrokracii
Rozbaliť207/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
Rozbaliť206/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
Rozbaliť185/2019 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore
Rozbaliť189/2018 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
Rozbaliť113/2018 Z. z. - Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh
Rozbaliť226/2017 Z. z. - Vyhláška o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
Rozbaliť116/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
Rozbaliť345/2012 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe
Rozbaliť297/2011 Z. z. - Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii
Rozbaliť560/2010 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť267/2010 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácie pri poveternostnej prírodnej katastrofe
Rozbaliť138/2010 Z. z. - Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli
Rozbaliť46/2010 Z. z. - Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci
Rozbaliť43/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve v podmienkach colnej únie
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.