Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 46 výsledkov k 28. 5. 2020
Rozbaliť207/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
Rozbaliť185/2019 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore
Rozbaliť226/2017 Z. z. - Vyhláška o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
Rozbaliť116/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
Rozbaliť345/2012 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe
Rozbaliť297/2011 Z. z. - Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii
Rozbaliť267/2010 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácie pri poveternostnej prírodnej katastrofe
Rozbaliť138/2010 Z. z. - Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli
Rozbaliť46/2010 Z. z. - Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci
Rozbaliť12/2009 Z. z. - Vyhláška o ochrane lesných pozemkov
Rozbaliť191/2008 Z. z. - Vyhláška o predpoklade na výkon štátnej správy lesného hospodárstva
Rozbaliť453/2006 Z. z. - Vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane
Rozbaliť451/2006 Z. z. - Vyhláška o odbornom lesnom hospodárovi
Rozbaliť441/2006 Z. z. - Ppodrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti pre lesný hospodársky plán
Rozbaliť397/2006 Z. z. - Vyhláška o lesnej stráži
Rozbaliť232/2006 Z. z. - Vyhláška o vyznačovaní ťažby dreva, vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva
Rozbaliť326/2005 Z. z. - Zákon o lesoch s komentárom
Rozbaliť38/2005 Z. z. - Vyhláška o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav
Rozbaliť217/2004 Z. z. - Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov
Rozbaliť504/2003 Z. z. - Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené