Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 31 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť22/2010 Z. z. - Vyhláška o Spravovacom poriadku pre katastrálne úrady a správy katastra
Rozbaliť461/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva Katastrálny zákon
Rozbaliťr1/c157/2009 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 304/2009 Z. z.
Rozbaliť300/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
Rozbaliť249/2008 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov
Rozbaliť669/2007 Z. z. - Zákon o príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
Rozbaliť647/2004 Z. z. - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Rozbaliť425/2003 Z. z. - Opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Rozbaliťr1/c43/2002 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 533/2001 Z. z.
Rozbaliť107/2002 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov
Rozbaliť534/2001 Z. z. - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na katastrálnych úradoch a správach katastra (spravovací poriadok)
Rozbaliť533/2001 Z. z. - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 72/1997 Z. z.
Rozbaliť72/1997 Z. z. - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Rozbaliť331/1996 Z. z. - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Spravovací poriadok okresných úradov a krajských úradov na úseku katastra nehnuteľností
Rozbaliť222/1996 Z. z. - Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
Rozbaliť157/1996 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Rozbaliť85/1996 Z. z. - Nariadenie o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov
Rozbaliť79/1996 Z. z. - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Rozbaliť215/1995 Z. z. - Zákon o geodézii a kartografii
Rozbaliť180/1995 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené