Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 6 výsledkov k 4. 6. 2020
Rozbaliť472/2010 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a účtovnej závierke pre nepodnikateľské subjekty - JÚ
Rozbaliť595/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení
Rozbaliť593/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cen
Rozbaliť628/2007 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ s komentárom
Rozbaliť431/2002 Z. z. - Zákon o účtovníctve s komentárom
Rozbaliť326/1948 Zb. - Nariadenie ministra financií o výkone poukazovacieho práva a organizácii pokladničnej a účtovnej služby pre krajské a okresné národné výbory.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené