Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 59 výsledkov k 15. 9. 2019
Rozbaliť156/2019 Z. z. - Novela Obchodného zákonníka
Rozbaliť298/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov
Rozbaliť35/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond
Rozbaliť302/2011 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o kritériách, limitoch a obmedzeniach, ktoré musí spĺňať fond krátkodobého peňažného trhu a fond peňažného trhu
Rozbaliť267/2011 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach zmlúv, ktoré sa uzatvárajú pri hlavnom fonde a zbernom fonde a o obsahu vnútorných pravidiel činnosti správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný fond a zberný fond
Rozbaliť266/2011 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti
Rozbaliť265/2011 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní
Rozbaliť264/2011 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o podrobnostiach o obsahu informácií pre podielnikov pri zlúčení podielových fondov
Rozbaliť203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
Rozbaliť249/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií
Rozbaliť11/2008 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Zmluvy medzi SR a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť286/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Singapurskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť101/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatkového protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 21. júla 1994
Rozbaliť26/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatkového protokolu medzi Slovenskou republikou a Rumunskom k Dohode medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 3. marca 1994
Rozbaliť468/2006 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť4/2006 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliťr1/c64/2005 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 244/1999 Z. z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť552/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatočného protokolu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými k Dohode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií z 22. októbra 1991
Rozbaliťr1/c229/2004 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/1995 Z. z.
Rozbaliť426/2004 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu postupu sprístupnenia častí investičných zmlúv s PSA Peugeot Citroen, KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis podľa § 10 ods. 1 a § 10 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené