Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 125 výsledkov k 22. 9. 2019
Rozbaliť95/2019 Z. z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
Rozbaliť362/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
Rozbaliť166/2018 Z. z. - Vyhláška pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
Rozbaliť165/2018 Z. z. - Vyhláška pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov
Rozbaliť164/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)
Rozbaliť85/2018 Z. z. - Vyhláška o spôsobe vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu
Rozbaliť78/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní opatrenia, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Rozbaliť69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti s komentárom
Rozbaliť272/2016 Z. z. - Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
Rozbaliť214/2014 Z. z. - Zákon o správe a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok
Rozbaliť96/2014 Z. z. - Oznámenie o výnose o jednotnom formáte elektronických správ prístupových miest
Rozbaliť55/2014 Z. z. - Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Rozbaliť10/2014 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve
Rozbaliť9/2014 Z. z. - Vyhláška o hlásení údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov
Rozbaliť8/2014 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
Rozbaliť525/2011 Z. z. - Výnos o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry
Rozbaliť506/2011 Z. z. - Oznámenie o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
Rozbaliť498/2011 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti o uzatvorení zmluvy
Rozbaliť476/2011 Z. z. - Vyhláška o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov
Rozbaliť253/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o dotáciu na podporu výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií a o účele dotácie
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené