Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 16 výsledkov k 11. 7. 2020
Rozbaliť515/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnení Príloh 1, 2 a 3 Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie
Rozbaliť273/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej sociálnej charty (revidovanej)
Rozbaliť382/2005 Z. z. - Nariadenie o sume dávky v hmotnej núdzi, aktivačného a ochranného príspevku
Rozbaliť395/2004 Z. z. - Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní
Rozbaliť68/1997 Z. z. - Zákon o Matici slovenskej
Rozbaliť153/1996 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 2. mája 1996 vo veci vyslovenia nesúladu čl. I bodu 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 269/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky
Rozbaliťp1/c116/1992 Zb. - Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Rozbaliť480/1991 Zb. - Zákon o dobe neslobody
Rozbaliť497/1990 Zb. - Ústavný zákon o navrátení majetku Socialistického zväzu mládeže ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Rozbaliť496/1990 Zb. - Ústavný zákon o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Rozbaliť114/1988 Zb. - Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Rozbaliť120/1976 Zb. - Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
Rozbaliť100/1961 Zb. - Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami
Rozbaliť164/1949 Zb. - Nariadenie, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o poplatkových úľavách pri úprave právnych pomerov presťahovalcov, prisťahovalcov a niektorých iných osôb.
Rozbaliť71/1947 Zb. - Nařízení, jímž se krajanům vracejícím se do vlasti přiznávají některé úlevy při hodnocení školského a praktického vzdělání, zkoušek a vysvědčení a při nastupování živností.
Rozbaliť75/1946 Zb. - Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené