Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 56 výsledkov k 15. 8. 2020
Rozbaliť273/2019 Z. z. - Oznámenie o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám
Rozbaliť132/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
Rozbaliť59/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
Rozbaliť32/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov Slovenskou kanceláriou poisťovateľov
Rozbaliť350/2016 Z. z. - Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody porušením práva hospodárskej súťaže
Rozbaliť233/2015 Z. z. - Úplné znenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže
Rozbaliť173/2014 Z. z. - Výnos o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
Rozbaliť172/2014 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti
Rozbaliť171/2014 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania
Rozbaliť170/2014 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
Rozbaliť169/2014 Z. z. - Vyhláška ustanovujúca hodnoty na určenie účinku dohody, postupu a rozhodnutia na hospodársku súťaž
Rozbaliť20/2010 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení neskorších rozhodnutí
Rozbaliť212/2009 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
Rozbaliť186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Rozbaliť458/2008 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
Rozbaliť241/2008 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení neskorších rozhodnutí
Rozbaliť687/2006 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za spoločnosť a za ňou spravované podielové fondy, depozitármi podielových fondov, burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom a na štatistické účely
Rozbaliť747/2004 Z. z. - Zákon o dohľade nad finančným trhom
Rozbaliť475/2004 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Rozbaliť177/2004 Z. z. - Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené