Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 20 výsledkov k 4. 6. 2020
Rozbaliť185/2019 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore
Rozbaliť297/2011 Z. z. - Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii
Rozbaliť46/2010 Z. z. - Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci
Rozbaliť191/2008 Z. z. - Vyhláška o predpoklade na výkon štátnej správy lesného hospodárstva
Rozbaliť453/2006 Z. z. - Vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane
Rozbaliť451/2006 Z. z. - Vyhláška o odbornom lesnom hospodárovi
Rozbaliť441/2006 Z. z. - Ppodrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti pre lesný hospodársky plán
Rozbaliť397/2006 Z. z. - Vyhláška o lesnej stráži
Rozbaliť232/2006 Z. z. - Vyhláška o vyznačovaní ťažby dreva, vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva
Rozbaliť217/2004 Z. z. - Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov
Rozbaliť503/2003 Z. z. - Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom
Rozbaliť31/1999 Z. z. - Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii
Rozbaliť65/1995 Z. z. - Vyhláška o evidencii lesných pozemkov a stavieb
Rozbaliť259/1993 Z. z. - Zákon o Slovenskej lesníckej komore
Rozbaliť57/1992 Zb. - Vyhláška o poskytovaní a používaní prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa
Rozbaliť330/1991 Zb. - Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
Rozbaliť229/1991 Zb. - Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Rozbaliť102/1985 Zb. - Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup
Rozbaliť99/1967 Zb. - Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Štátnej drevárskej inšpekcie
Rozbaliť192/1949 Zb. - Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o novej pozemkovej reforme
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené