Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 87 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť143/2020 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
Rozbaliť185/2019 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore
Rozbaliť297/2011 Z. z. - Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii
Rozbaliť560/2010 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť46/2010 Z. z. - Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci
Rozbaliť191/2008 Z. z. - Vyhláška o predpoklade na výkon štátnej správy lesného hospodárstva
Rozbaliť481/2006 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
Rozbaliť453/2006 Z. z. - Vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane
Rozbaliť451/2006 Z. z. - Vyhláška o odbornom lesnom hospodárovi
Rozbaliť441/2006 Z. z. - Ppodrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti pre lesný hospodársky plán
Rozbaliť397/2006 Z. z. - Vyhláška o lesnej stráži
Rozbaliť232/2006 Z. z. - Vyhláška o vyznačovaní ťažby dreva, vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva
Rozbaliť68/2006 Z. z. - Nariadenie o spätnom chode poľnohospodárskych a lesných traktorov
Rozbaliť67/2006 Z. z. - Nariadenie o určitom vybavení a charakteristike poľnohospodárskych traktorov
Rozbaliť66/2006 Z. z. - Nariadenie o technických požiadavkách na meranie rýchlosti traktorov
Rozbaliť65/2006 Z. z. - Nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore
Rozbaliť64/2006 Z. z. - Nariadenie o technických požiadavkách poľnohospodárskych a lesných traktorov
Rozbaliť404/2005 Z. z. - Nariadenie o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu traktorov
Rozbaliť402/2005 Z. z. - Nariadenie o požiadavkách na vývodové hriadele poľnohospodárskych traktorov
Rozbaliť401/2005 Z. z. - Nariadenie o hladine hluku vnímanej vodičom traktorov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené