Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 29 výsledkov k 20. 1. 2022
Rozbaliť487/2021 Z. z. - Zákon o Komore geodetov a kartografov
Rozbaliť337/2014 Z. z. - Vyhláška o financovaní geologických prác
Rozbaliť345/2012 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe
Rozbaliť409/2011 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže s komentárom
Rozbaliť321/2011 Z. z. - Opatrenie o poskytnutí dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí
Rozbaliť258/2011 Z. z. - Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia
Rozbaliť226/2011 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
Rozbaliť239/2010 Z. z. - Zoznam katastrálnych území, v ktorých Slovenský pozemkový fond nemôže vo verejnom záujme poskytnúť ako náhradu pozemok schválený uznesením vlády Slovenskej republiky z 25. mája 2010 č. 351/2010
Rozbaliť107/2010 Z. z. - Nariadenie o vhodnosti prírodných štruktúr pri uskladňovaní plynov a kvapalín
Rozbaliť461/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva Katastrálny zákon
Rozbaliť300/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
Rozbaliť51/2008 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva geologický zákon
Rozbaliť569/2007 Z. z. - Geologický zákon
Rozbaliť194/2007 Z. z. - Vyhláška o podrobnejších geodetických a kartografických činnostiach
Rozbaliť525/2003 Z. z. - Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
Rozbaliť214/2002 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
Rozbaliť3/2002 Z. z. - Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Rozbaliť344/2001 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva
Rozbaliť360/1997 Z. z. - Opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Rozbaliť215/1995 Z. z. - Zákon o geodézii a kartografii
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.