Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 62 výsledkov k 27. 11. 2021
Rozbaliť450/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
Rozbaliť449/2019 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
Rozbaliť178/2012 Z. z. - Vyhláška o identifikácii, registrácii a podmienkach farmového chovu zveri
Rozbaliť360/2011 Z. z. - Nariadenie vlády o hygienických požiadavkách na predaj a dodávanie mlieka
Rozbaliť275/2010 Z. z. - Nariadenie o pravidlách ochrany kurčiat na produkciu mäsa
Rozbaliť45/2010 Z. z. - Vyhláška o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci
Rozbaliť303/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na chov historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku
Rozbaliť367/2007 Z. z. - Nariadenie o opatreniach na kontrolu moru hydiny
Rozbaliť296/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na zachovanie historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku
Rozbaliť239/2007 Z. z. - Nariadenie o výbere žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia
Rozbaliť438/2006 Z. z. - Nariadenie o nežiaducich látkach v krmivách
Rozbaliť435/2006 Z. z. - Nariadenie o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia
Rozbaliť83/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3562/2003-100 o označovaní a evidencii oviec a kôz a o vedení centrálneho registra oviec a kôz
Rozbaliť47/2005 Z. z. - Nariadenie o premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi
Rozbaliť41/2005 Z. z. - Nariadenie o požiadavkách produktov živočíšneho pôvodu určených na spotrebu
Rozbaliť634/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/1/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatočných zvierat
Rozbaliť502/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení neskorších predpisov
Rozbaliť499/2004 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 14. mája 2004 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Bernolákovo č. 1/2000 z 20. septembra 2000 o chove zvierat, o usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach na území obce Bernolákovo s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pred
Rozbaliťr1/c173/2004 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 Z. z.
Rozbaliť402/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/3/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky a jedlé tuky živočíšneho pôvodu
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.