Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 101 výsledkov k 17. 9. 2019
Rozbaliť156/2019 Z. z. - Novela Obchodného zákonníka
Rozbaliť17/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní správ bankami na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť114/2018 Z. z. - Úplne znenie zákona o dohľade nad finančným trhom
Rozbaliť169/2017 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
Rozbaliť64/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov burzou a centrálnym depozitárom CP na účely dohľadu nad finančným trhom
Rozbaliť63/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov obchodníkmi s CP na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť60/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku DF a DDF
Rozbaliť56/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
Rozbaliť55/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
Rozbaliť36/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami na štatistické účely
Rozbaliť35/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond
Rozbaliť289/2014 Z. z. - Oznámenie o opatrení o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi
Rozbaliť246/2014 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami na štatistické účely
Rozbaliť223/2014 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní správ obchodníkmi s CP na vykonávania dohľadu
Rozbaliť154/2012 Z. z. - Opatrenie pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady DSS
Rozbaliť10/2012 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov a hlásení bankami a obchodníkmi s CP
Rozbaliť9/2012 Z. z. - Oznámenie o opatrení o vlastných zdrojoch financovania bánk a obchodníkov s CP
Rozbaliť520/2011 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť284/2011 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o podmienkach na vymedzenie likvidných finančných aktív a o podrobnostiach k prevoditeľným cenným papierom a nástrojom peňažného trhu obsahujúcim derivát a k podielovým fondom kopírujúcim zloženie indexu
Rozbaliť267/2011 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach zmlúv, ktoré sa uzatvárajú pri hlavnom fonde a zbernom fonde a o obsahu vnútorných pravidiel činnosti správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný fond a zberný fond
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené