Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 55 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť312/2020 Z. z. - Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
Rozbaliť56/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
Rozbaliť154/2012 Z. z. - Opatrenie pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady DSS
Rozbaliť203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
Rozbaliť200/2011 Z. z. - Zákon o Obchodnom vestníku
Rozbaliť186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Rozbaliť593/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cen
Rozbaliť264/2008 Z. z. - Zákon o kolkových známkach
Rozbaliť240/2008 Z. z. - Vyhláška o premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov
Rozbaliť64/2008 Z. z. - Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú rovnocenné požiadavky pre emitentov so sídlom v nečlenských štátoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Rozbaliť641/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení
Rozbaliť266/2005 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
Rozbaliť7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom
Rozbaliť681/2004 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá posudzovania trhovej praxe
Rozbaliť43/2004 Z. z. - Zákon o starobnom dôchodkovom sporení s komentárom
Rozbaliť594/2003 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
Rozbaliť510/2002 Z. z. - Zákon o platobnom styku
Rozbaliť495/2002 Z. z. - Vyhláška o burze cenných papierov
Rozbaliť494/2002 Z. z. - Vyhláška o udelení povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov
Rozbaliť429/2002 Z. z. - Zákon o burze cenných papierov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.