Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 110 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť98/2014 Z. z. - Zákon o krátkodobom nájme bytu s komentárom
Rozbaliť338/2011 Z. z. - Opatrenie o vzore žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
Rozbaliť326/2011 Z. z. - Vyhláška o vzore žiadosti o bytovej náhrade a deklarácie majetku
Rozbaliť325/2011 Z. z. - Vyhláška o hodnotení stavby nájomných bytov
Rozbaliť261/2011 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
Rozbaliť7/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Rozbaliť453/2010 Z. z. - Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Rozbaliť372/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov
Rozbaliť277/2008 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia
Rozbaliť259/2008 Z. z. - Vyhláška o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu
Rozbaliť158/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o regulácii cien nájmu bytov
Rozbaliť353/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
Rozbaliť630/2005 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste
Rozbaliť744/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania
Rozbaliť486/2004 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
Rozbaliť91/2004 Z. z. - Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
Rozbaliť593/2003 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Rozbaliť33/2003 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
Rozbaliť505/2002 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú najnižšie hygienické požiadavky na byty v bytových domoch, hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia a náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení
Rozbaliť385/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah štandardného vybavenia bytu
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené