Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 217 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť306/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť328/2012 Z. z. - Vyhláška o evakuácii
Rozbaliť220/2012 Z. z. - Vyhláška o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie
Rozbaliť529/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku
Rozbaliť473/2011 Z. z. - Vyhláška o predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov
Rozbaliť385/2011 Z. z. - Vyhláška o hospodárskej mobilizácii a o riadení štátu v krízových situáciách
Rozbaliť311/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o dočasnom pôsobení vojenského technického poradcu
Rozbaliť310/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti obrany
Rozbaliť179/2011 Z. z. - Zákon o hospodárskej mobilizácii
Rozbaliť20/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Rozbaliť435/2010 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany SR
Rozbaliť391/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom obrany Maďarskej republiky, Ministerstvom obrany Rumunska, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spoločnom cvičení „Blonde Avalanche 2010“
Rozbaliť191/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci vo vojenskej oblasti
Rozbaliť7/2010 Z. z. - Zákon o ochrane pred povodňami
Rozbaliť5/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o spolupráci v oblasti atómových informácií
Rozbaliť561/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. SEOPMVL-91-168/2008-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka
Rozbaliť261/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o výstavbe nového cestného hraničného priechodu Čierna – Solomonovo
Rozbaliť252/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky na výskum a vývoj zameraný na zabezpečenie obrany štátu
Rozbaliť218/2007 Z. z. - Zákon o zákaze biologických zbraní
Rozbaliť194/2007 Z. z. - Vyhláška o podrobnejších geodetických a kartografických činnostiach
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené