Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 28 výsledkov k 1. 6. 2020
Rozbaliť86/2016 Z. z. - Oznámenie o spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
Rozbaliť185/2015 Z. z. - Autorský zákon
Rozbaliť532/2010 Z. z. - Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska
Rozbaliť516/2008 Z. z. - Zákon o Audiovizuálnom fonde
Rozbaliť495/2008 Z. z. - Zákon o poplatku ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín
Rozbaliť167/2008 Z. z. - Tlačový zákon
Rozbaliť646/2005 Z. z. - Zákon o ochrane niektorých rozhlasových a televíznych programových služieb
Rozbaliť435/2001 Z. z. - Patentový zákon
Rozbaliť146/2000 Z. z. - Zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov
Rozbaliť212/1997 Z. z. - Zákon o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií
Rozbaliť13/1993 Z. z. - Zákon o umeleckých fondoch
Rozbaliť517/1992 Zb. - Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři
Rozbaliť241/1991 Zb. - Vyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce
Rozbaliť117/1991 Zb. - Vyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí
Rozbaliť116/1991 Zb. - Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení
Rozbaliť115/1991 Zb. - Vyhláška Ministerstva kultury České republiky o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu
Rozbaliť106/1991 Zb. - Zákon České národní rady o neperiodických publikacích
Rozbaliť105/1983 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a na nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a chorobám a o odmieňaní ich autorov
Rozbaliť69/1968 Zb. - Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje štatút Ústrednej publikačnej správy
Rozbaliť54/1959 Zb. - Zákon o múzeách a galériách
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené