Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 7 výsledkov
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, b) sa pohrebisko zruší, c) nájomca ani po...
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy podľa § 663 až § 684 OZ. Pre vznik nájomnej zmluvy sa nevyžaduje písomná forma, preto aj doterajší právny vzťah medzi...
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 25. 5. 2018
V súlade so zásadou transparentnosti je prevádzkovateľ povinný informovať, podľa čl. 13 a čl. 14 nariadenia, dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby...
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 25. 5. 2018
Spotrebiteľ môže tovar reklamovať e-mailom na adrese prevádzkovateľa alebo poštou na adrese aktuálneho sídla predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V...
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 18. 12. 2015
Dátum aktualizácie: 18. 12. 2015
Právny stav do: 24. 5. 2018
Spotrebiteľ môže tovar reklamovať e-mailom na adrese prevádzkovateľa alebo poštou na adrese aktuálneho sídla predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V...
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 11. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2019
Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, b) sa pohrebisko zruší, c) nájomca ani po...
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 11. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2019
Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy podľa § 663 až § 684 OZ. Pre vznik nájomnej zmluvy sa nevyžaduje písomná forma, preto aj doterajší právny vzťah medzi...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené