Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 89 výsledkov
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 16. 3. 2020
Zmluvné strany si môžu v zmluve presnejšie určiť liberačné dôvody podľa charakteru ich záväzku. Skutočnosti spadajúce pod vyššiu moc nesmú nastať v súlade s vôľou jednej zo...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zastupovanie pri správe daní upravuje ust. § 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Daňový...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti priznáva oznamovateľovi na základe žiadosti ochranu. Na to, aby oznamovateľovi bola poskytnutá ochrana, musí podať...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Oznamovateľ protispoločenskej činnosti definovaný v ust. § 2 písm. a) zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti môže namiesto ochrany podľa § 7...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Povinnosťou vlastníka stavby je stavbu udržiavať v dobrom stavebnotechnickom stave v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s podmienkami určenými v stavebnom povolení...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Stavby, ktoré sa uskutočňujú v súčasnosti, musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby vyhovovali základným požiadavkám na stavby v zmysle uvedených právnych predpisov. Stavebný úrad...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Stavebný úrad je oprávnený nariadiť vypratanie stavby v prípade, že stavba je v stavebno-technickom stave bezprostredne ohrozujúcom život alebo zdravie osôb.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Nariadiť odstránenie nepovolenej stavby alebo nepovolenej zmeny stavby možno len osobe, ktorá je stavebníkom, pričom zároveň je vlastníkom stavby alebo nájomcom stavby.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Nadácia vzniká dňom zápisu do registra nadácií, ktoré vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Konanie o zápis nadácie do registra nadácií sa začína dňom doručenia návrhu na...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené