Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 12 výsledkov
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 3. 2019
S účinnosťou od 1. 3. 2019 nadobudol účinnosť nový zákon o hazardných hrách. Prinášame vzor rozhodnutia o neudelení súhlasu (nesúhlas s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke...
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Obce a mestá často riešia spolufinancovanie svojich aktivít (najmä kultúrnych a športových) s rôznymi subjektmi na báze sponzoringu (finančný alebo vecný príspevok s protihodnotou...
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 13. 8. 2018

Daňový subjekt má právo požiadať správcu dane o odklad platenia dane alebo o povolenie zaplatenia dane v splátkach.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 5. 2018
Všeobecne záväzné nariadenia obcí sú vo svojej podstate právnym predpisom podzákonnej sily. Ako každý právny predpis, aj všeobecne záväzné nariadenie možno meniť (novelizovať). 
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2018
Pomerne frekventované sú situácie, kedy obec prenajíma časť svojho (väčšinou nehnuteľného) majetku. Ide o prípady prenájmu pozemku pre umiestnenie predajného stánku, pre...
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 19. 7. 2017
Príkazná zmluva je typ zmluvy upravený v ustanoveniach § 724 až § 732 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Ide o zmluvu, predmetom ktorej je záväzok obstarať nejakú vec alebo...
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 15. 6. 2017
Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme (pre zákonom vybrané kategórie zamestnávateľov) sa spravujú zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme....
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 3. 5. 2017
So svojím majetkom, ktorý je definovaný v ustanovení § 1 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, obec hospodári buď priamo, alebo prostredníctvom tzv. správcu majetku obce....
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2014
Okrem práva na opravu, ktoré si dotknutá osoba uplatňuje u vysielateľa (teda pôvodcu napadnutých tvrdení), ZVR poskytuje dotknutej osobe možnosť podať aj sťažnosť na porušenie ZVR...
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 9. 2011
Ak bol vo vysielaní odvysielaný nepravdivý alebo pravdu skresľujúci údaj o právnickej osobe alebo o fyzickej osobe, ktorú možno na základe tohto údaja presne určiť, táto právnická...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené