Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 35 výsledkov
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Stavby, ktoré sa uskutočňujú v súčasnosti, musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby vyhovovali základným požiadavkám na stavby v zmysle uvedených právnych predpisov. Stavebný úrad...
Autor: Mgr. Ján Cuhanič
Právny stav od: 1. 8. 2000
Dátum aktualizácie: 5. 5. 2015
Stavebný zákon v § 59 ods. 1 taxatívne vymedzuje okruh účastníkov stavebného konania. Medzi nimi sú aj osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich...
Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Ustanovenie § 35 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení umožňuje navrhovateľovi vziať svoj návrh na vydanie územného...
Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 8. 2000

Stavebný úrad upustí od vytyčovania stavby pri jednoduchých, drobných a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho rozsahu.

Autor: Mgr. Veronika Tóthová
Právny stav od: 28. 2. 2014
Dátum aktualizácie: 20. 12. 2019
V súlade s § 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku jednoduché stavby a ich zmeny môže stavebník uskutočňovať sám pre seba svojpomocou, ak vedenie...
Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 8. 2000
Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka. Stavebný úrad môže nahradiť protokol jednoduchým záznamom, najmä ak sa stavba dokončila v súlade s overenou dokumentáciou, ak nie...
Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 9. 1997
Dátum aktualizácie: 24. 1. 2019
Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ to nemá podstatný...
Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 11. 2015
Oznámenie verejnou vyhláškou sa riadi § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa ktorého sa doručovanie vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15...
Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území, najmä vplyvov na životné prostredie, stavebný úrad...
Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 5. 2010
Podľa ustanovenia § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebný úrad povinný oznámiť začatie...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené