Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 206 výsledkov
...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ak nakladanie s majetkom patriacim do bezpodielového spoluvlastníctva manželov presahuje rámec bežných záležitostí, je potrebný súhlas druhého manžela k takémuto právnemu úkonu. Ak...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ak spoluvlastník prevádzajúci spoluvlastnícky podiel nerešpektuje zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov, trpí takýto prevod vadou, ktorú Občiansky zákonník sankcionuje...
Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 9. 2018
Proti rozsudku krajského súdu možno podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší súd SR. Právna úprava kasačnej sťažnosti je rámcovo upravená v ustanovení § 438 zákona č. 162/2015 Z. z....
Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 9. 2018
Právoplatné rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o odmietnutí informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 7. 2018
Potvrdenie o zamestnaní, na rozdiel od pracovného posudku, je zamestnávateľ po­vinný vydať zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru bez ohľadu na to, či o jeho vyhotovenie...
Autor: JUDr. Marián Ďurana, JUDr. Radovan Nárožný
Právny stav od: 1. 7. 2017
Dátum aktualizácie: 9. 10. 2017
Účelom zakotvenia právneho inštitútu bezdôvodného obohatenia do nášho právneho poriadku je predovšetkým zabezpečenie toho, aby medzi subjektmi právnych vzťahov nedochádzalo k...
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 6. 2017
Štátny zamestnanec, ako aj služobný úrad môže neplatnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou uplatniť na...
Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 6. 2017

Práva a povinnosti podielových spoluvlastníkov vychádzajú v súčasnom období z výšky ich spoluvlastníckeho podielu.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 7. 2016
Dátum aktualizácie: 5. 2. 2016
Žalobca je oprávnený so svojou žalobou disponovať. Znamená to, že môže  žalobu vziať späť, a to buď celkom alebo sčasti. Ak žalobu vezme späť v celom rozsahu, súd konanie zastaví....
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 7. 2016
Dátum aktualizácie: 5. 2. 2016
Ustanovenie § 128 – § 130 Civilného sporového poriadku upravuje postup súdu v prípadoch, ak podanie účastníka má nedostatky, je neúplné alebo nesprávne, alebo nezrozumiteľné.
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené