Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 484 výsledkov
...
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obec/mesto... ako príslušný správny orgán vydáva súhlasné stanovisko k oznámenému výrubu.

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, b) sa pohrebisko zruší, c) nájomca ani po...
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy podľa § 663 až § 684 OZ. Pre vznik nájomnej zmluvy sa nevyžaduje písomná forma, preto aj doterajší právny vzťah medzi...
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy uvádza v ustanovení § 19 ods. 8 až 10 podmienky po poskytovaniu preddavkov (t. j. zálohových či proforma platieb). Tie sa povinne...
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 11. 2019
Dátum aktualizácie: 10. 1. 2020
Medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou musí existovať špecifický zmluvný vzťah, a teda oprávnenou osobou je len ten advokát (notár, daňový poradca, banka atď.),...
Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 11. 2019
Orgánom kontroly vnútorného trhu je Slovenská obchodná inšpekcia; vo svojej kontrolnej a rozhodovacej činnosti je nezávislá. Oprávnenia tohto orgánu sú upravené v zákone č....
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Výchovný poradca je pedagogický zamestnanec školy, menovaný do funkcie riaditeľom školy na základe menovacieho dekrétu.

Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo...
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Vzor pracovnej zmluvy pedagogického zamestnanca (učiteľ – čas neurčitý, učiteľ – doba určitá, učiteľa – určitá doba na zastupovanie).

Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Riaditelia škôl a školských zariadení bez ohľadu na právnu subjektivitu školy alebo školského zariadenia sa v súlade s § 3 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené