Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 511 výsledkov
...
Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Právny stav od: 1. 3. 2020
Štátny zamestnanec má právo podať tomu, kto vykonal jeho služobné hodnotenie, odôvodnenú písomnú námietku proti služobnému hodnoteniu do troch služobných dní odo dňa oboznámenia sa...
Autor: JUDr. Marián Ďurana, JUDr. Radovan Nárožný, Mgr. Igor Šumichrast
Právny stav od: 28. 1. 2020
Dátum aktualizácie: 28. 1. 2020
Účelom zakotvenia právneho inštitútu bezdôvodného obohatenia do nášho právneho poriadku je predovšetkým zabezpečenie toho, aby medzi subjektmi právnych vzťahov nedochádzalo k...
Autor: Mgr. Vladimír Fujak
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe  zaviedol pre služobný úrad možnosť odstúpenia od už uzatvorenej služobnej zmluvy, a to aj z iných dôvodov, resp. v iných prípadoch, ako...
Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum aktualizácie: 1. 3. 2020
Okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer môže štátny zamestnanec aj služobný úrad. Služobný úrad môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer so štátnym zamestnancom do dvoch...
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obec/mesto... ako príslušný správny orgán vydáva súhlasné stanovisko k oznámenému výrubu.

Autor: Mgr. Vladimír Fujak
Právny stav od: 1. 1. 2020
Jedným z dôležitých práv štátneho zamestnanca je právo podať sťažnosť v prípade, ak sa štátny zamestnanec domnieva, že jeho práva vo veciach vykonávania štátnej služby sú porušené.
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, b) sa pohrebisko zruší, c) nájomca ani po...
Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru môže dať služobný úrad aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená služobnému úradu alebo štátnemu zamestnancovi spôsobom podľa § 32...
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy podľa § 663 až § 684 OZ. Pre vznik nájomnej zmluvy sa nevyžaduje písomná forma, preto aj doterajší právny vzťah medzi...
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy uvádza v ustanovení § 19 ods. 8 až 10 podmienky po poskytovaniu preddavkov (t. j. zálohových či proforma platieb). Tie sa povinne...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené