Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 457 výsledkov
...
Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 11. 2019
Orgánom kontroly vnútorného trhu je Slovenská obchodná inšpekcia; vo svojej kontrolnej a rozhodovacej činnosti je nezávislá. Oprávnenia tohto orgánu sú upravené v zákone č....
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Výchovný poradca je pedagogický zamestnanec školy, menovaný do funkcie riaditeľom školy na základe menovacieho dekrétu.

Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo...
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Vzor pracovnej zmluvy pedagogického zamestnanca (učiteľ – čas neurčitý, učiteľ – doba určitá, učiteľa – určitá doba na zastupovanie).

Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Riaditelia škôl a školských zariadení bez ohľadu na právnu subjektivitu školy alebo školského zariadenia sa v súlade s § 3 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve...
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 9. 2019
Vzor rozhodnutia o určení súpisného čísla a orientačného čísla. Ak obec zmení alebo zruší súpisné číslo a orientačné číslo zápisom do registra adries z dôvodu zmeny územného plánu,...
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2019
Najčastejšie podávané žiadosti o súhlasy podľa § 97 zákona o odpadoch: zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných...
Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Prokurátor môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie obvineného, ktorý sa významnou mierou podieľal na objasnení korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania...
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 3. 2019
S účinnosťou od 1. 3. 2019 nadobudol účinnosť nový zákon o hazardných hrách. Prinášame vzor rozhodnutia o neudelení súhlasu (nesúhlas s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti priznáva oznamovateľovi na základe žiadosti ochranu. Na to, aby oznamovateľovi bola poskytnutá ochrana, musí podať...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené