Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 544 výsledkov
...
Autor: JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD
Právny stav od: 1. 5. 2020
S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov opatrenia umožňujúce predísť...
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 5. 2020
Aj zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer z dôvodu, že dlhodobo stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku spôsobilosť vykonávať...
Autor: JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD
Právny stav od: 1. 5. 2020
Po prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov, resp. priamo s dotknutými zamestnancami, je zamestnávateľ povinný doručiť písomnú informáciu o výsledku...
Autor: JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD
Právny stav od: 1. 5. 2020
Písomná informácia o dôvodoch hromadného prepúšťania predstavuje zároveň pozvánku na stretnutie zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov, resp. priamo s dotknutými zamestnancami,...
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 4. 4. 2020
Novelou účinnou od 4. 4. 2020 (novela č. 66/2020 Z. z. – platí od tohto dňa do budúcnosti a nie spätne) sa dočasne pre čas mimoriadnej situácie (zákon č. 42/1994 Z. z.), núdzového...
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 4. 4. 2020
V odôvodnených prípadoch, najmä ak suma preddavkov na daň nezodpovedá predpokladanej výške dane, na ktorú sú platené, môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť preddavky inak,...
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 4. 4. 2020
Správca dane môže na základe žiadosti daňovníka alebo z vlastného podnetu rozhodnutím zmeniť preddavky na daň platené podľa zákona o dani z príjmov, a to najmä ak platené preddavky...
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 4. 2020
Vzor dohody uzavretej z dôvodu obmedzenia prevádzky zamestnávateľa a nastavených opatrení štátu v núdzovej a mimoriadnej situácii, v ktorej sa zmluvné strany dohodli na zavedení...
Autor: Mgr. Vladimír Fujak
Právny stav od: 1. 4. 2020
Návrh na vklad musí vždy obsahovať minimálne povinné náležitosti, ktoré upravuje zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k...
Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Právny stav od: 1. 3. 2020
Štátny zamestnanec má právo podať tomu, kto vykonal jeho služobné hodnotenie, odôvodnenú písomnú námietku proti služobnému hodnoteniu do troch služobných dní odo dňa oboznámenia sa...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené