Výsledky vyhľadávania v Tlačivách a formulároch: 544 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Daňové priznanie typ B k dani z príjmov fyzickej osoby podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. e) až g), § 5 až 8...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak. Ak pripadne...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Daňové priznanie typ A k dani z príjmov fyzickej osoby podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby len zo závislej činnosti (§ 5 zákona o...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Daňové priznanie typ B k dani z príjmov fyzickej osoby podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. e) až g), § 5 až §...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak. Ak pripadne...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, správcovi dane do konca apríla po...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Do zariadenia na nakladanie s odpadmi možno odpad prevziať, len ak sa zároveň s každou dodávkou odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadeniaa) doklad o množstve a druhu dodaného...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Návrh na priznanie odmeny v súlade s ustanovením § 20 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a štátnej službe a o zmene a doplnení...
Právny stav od: 1. 1. 2019

Od 1. januára 2019 platí nová povinnosť zápisu do obchodného registra o konečnom užívateľovi výhod.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Ohlásenie o údajoch z evidencie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené