Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Nitra: 32 474 výsledkov
...
Spisová značka: 5CoP/53/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1. Okresný súd Nitra (súd prvej inštancie podľa § 12 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „CSP“ v spojení s § 3 ods. 1 zákona č. 161/2016 Z. z. Civilný...
Spisová značka: 25CoP/52/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1. Napadnutým uznesením zo dňa 07. novembra 2019 č.k. 13P/233/2019-273 súd prvej inštancie zamietol návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci zverenia maloletého...
Spisová značka: 8Co/263/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1. Navrhovateľka sa svojim návrhom zo dňa 11.11.2019 na nariadenie neodkladného opatrenia domáhala, aby odporcovi bolo uložené dočasne nevstupovať do nehnuteľnosti...
Spisová značka: 23Sa/101/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1. Žalobca sa žalobou doručenou Krajskému súdu v Nitra dňa 22. 11. 2019 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. GR ZVJS-d-11817/14-2019 zo dňa 22. 07. 2019....
Spisová značka: 7CoPom/1/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1.1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh matky mal. dieťaťa na nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 365 CSP zamietol. Zároveň z úradnej moci( bez návrhu) rozhodol o...
Spisová značka: 4To/87/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný V.. J. F. (ďalej len „obžalovaný“) uznaný za vinného zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 odsek 1 Trestného...
Spisová značka: 25Co/23/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1.1. Súd prvej inštancie rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1.000 eur ako nemajetkovú ujmu do 30 dní do právoplatnosti rozsudku. V ostatnej časti žalobu...
Spisová značka: 12CoP/50/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zveril maloletú P. X., nar. XX.XX.XXXX, do osobnej starostlivosti matky dieťaťa a otca zaviazal platiť výživné pre dieťa v sume 130...
Spisová značka: 1To/98/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
Napadnutým rozsudkom Okresný súd Topoľčany (ďalej „súd I. stupňa“) uznal obžalovaného H. D. za vinného pre prečin krádeže podľa § 212 odsek 2 písmeno f/, odsek 3 písmeno b/...
Spisová značka: 7Co/233/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1.Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zrušil platobný rozkaz Okresného súdu Nové Zámky č.k. 10C/47/2019-29 zo dňa 22.08.2019 a konanie zastavil . O trovách konania rozhodol...
...

Zruš filter

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené