Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Košice: 38 015 výsledkov
...
Spisová značka: 1Co/296/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1. Okresný súd Rožňava (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) napadnutým rozsudkom zamietol žalobu žalobcu o zaplatenie istiny 3.465 € s príslušenstvom titulom náhrady za...
Spisová značka: 7Tos/28/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
Okresný súd Spišská Nová Ves uznesením sp.zn. 5T/69/2017 zo dňa 5.2.2020 podľa § 82 ods.2Tr.por., „per analogiam“ podľa § 79 ods.2 Tr.por. zrušil kontrolu technickými prostriedkami...
Spisová značka: 6Co/22/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1.Okresný súd Rožňava (ďalej len súd prvej inštancie alebo len súd) uznesením zo dňa 21.11.2019 č.k. 10C/31/2019-55 zastavil konanie (I. výrok) a nepriznal žiadnej zo strán právo...
Spisová značka: 8CoP/70/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením nariadil neodkladné opatrenie, ktorým dočasne upravil práva a povinnosti rodičov voči maloletým deťom za obdobie do podania návrhu a do...
Spisová značka: 12CoE/37/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením prvým výrokom exekúciu vyhlásil za neprípustnú a exekúciu zastavil a druhým výrokom priznal súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške...
Spisová značka: 8CoP/72/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením rozhodol takto : ,,V y d á v a toto neodkladné opatrenie: N a r i a ď u j e otcovi Z. T., nar. X.X.XXXX, bytom J. XX, aby do...
Spisová značka: 1Sa/17/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1.Správnou žalobou vo veci administratívneho vyhostenia zo dňa 27.03.2020 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-BB2-29-001/2020-SK zo dňa 20.02.2020,...
Spisová značka: 7CoE/153/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zastavil exekúciu a uložil oprávnenému povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v sume 55,36 Eur, a to do 15 dní od...
Spisová značka: 7CoP/46/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zastavil konanie a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. V odôvodnení uviedol, že navrhovateľka...
Spisová značka: 7S/103/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 06.12.2019, podanou elektronicky na Krajskom súde v Košiciach dňa 06.12.2019, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č....
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené