Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Bratislava: 37 505 výsledkov
...
Spisová značka: 11CoP/367/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Okresný súd Pezinok uznesením zo dňa 05.09.2019, č.k. 36Pu/16/2019-11 rozhodol, že prevzatie umiestneného K.. S. E., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom S. XXX/XX, XXX XX I., do...
Spisová značka: 11CoP/291/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Súd prvej inštancie zveril maloletú Z. A., nar. XX.XX.XXXX (d'alej „maloletá") do osobnej starostlivosti matky, ktorá ju bude zastupovat' a spravovat' jej majetok. Otcovi uložil...
Spisová značka: 6Co/217/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým odporcovi uložil zdržať sa výkonu záložného práva k nehnuteľnostiam zapísaným na LV pre kat. úz. ...
Spisová značka: 4SaZ/9/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Napadnutým rozhodnutím ČAS: MU-PO-225-16/2018-Ž zo dňa 3.4.2019 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) žalovaný podľa § 20 ods. 3 z dôvodu podľa § 13c ods. 4 písm. d) zákona č....
Spisová značka: 3CoKR/35/2019
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Krajský súd v Bratislave svojím rozhodnutím č.k. 3CoKR/35/2019-184 zo dňa 27.05.2019 zmenil uznesenie Okresného súdu Trenčín č.k.38K/16/2018-150 zo dňa 17.12.2018 tak, že...
Spisová značka: 4SaZ/6/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Napadnutým rozhodnutím ČAS: MU-PO-200-109/2015-Ž zo dňa 9.5.2019 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) žalovaný postupom podľa § 13 ods. 1, § 13c ods. 1, § 20 ods. 4 zákona č....
Spisová značka: 11CoP/203/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
Súd prvej inštancie rozviedol manželstvo účastníkov, uzavreté dňa XX.XX.XXXX, zapísané v knihe manželstiev matričného úradu I. - D. K., vo zväzku XX, ročník XXXX, strana XX, por....
Spisová značka: 3Cob/160/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zastavil konanie, žalovanej v 2. rade a žalovanej v 3. rade sa voči žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu,...
Spisová značka: 10Co/88/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil odporkyni povinnosť dočasne nevstupovať do rodinného domu so súpisným číslom 5477...
Spisová značka: 2Cob/12/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie rozhodol, že konanie zastavuje a žiadna zo strán nemá nárok na náhradu trov súdneho konania. 2. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené