Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 155 výsledkov
...
Dátum publikácie: 24. 7. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2012
Obec má viacero nájomných bytov, ktoré prenajíma nájomcom. Tieto zmluvy sú rovnaké, líšia sa len výmery jednotlivých bytov. Musí sa napriek tomu zverejňovať každá nájomná zmluva...
Dátum publikácie: 22. 7. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2012

Postačuje zverejňovať len vystavené objednávky a doručené faktúry alebo aj prijaté objednávky a vystavené faktúry?

Dátum publikácie: 21. 7. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 2. 2007
Obec vyrubila miestny poplatok za komunálny odpad spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá má v danej obci sídlo. Tá ale vo svojom odvolaní argumentuje tým, že má v obci len sídlo,...
Dátum publikácie: 20. 7. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 5. 2018
Musí obec zverejniť zámer predaja svojho majetku vždy súčasne na svojej úradnej tabuli, internetovej stránke aj v regionálnej tlači, a to aj v prípade, ak samotná hodnota majetku...
Dátum publikácie: 15. 7. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 8. 5. 2002

Môže poslankyňa obecného zastupiteľstva, ktorá nastúpi na materskú/rodičovskú dovolenku, vykonávať svoju funkciu aj naďalej alebo príde o mandát?

Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 4. 2010
Je povinnosťou pracovníka obecného úradu zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva? Aký je vzťah obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu? Je povinnosťou...
Dátum publikácie: 9. 7. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2012

Musí platiť miestny poplatok za komunálny odpad aj obyvateľ, ktorý má trvalý pobyt vedený na adrese obecného úradu? Ako sa mu také rozhodnutie doručuje?

Dátum publikácie: 6. 7. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 30. 11. 2019
Akým spôsobom bude vypočítaný miestny poplatok za rozvoj v prípade drobných stavieb do 25 m2 po novele zákona o miestnom poplatku za rozvoj? O aké drobné stavby ide?
Dátum publikácie: 3. 7. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2011

Akým spôsobom má samosprávny kraj postupovať pri schvaľovaní výpožičky majetku kraja?

Dátum publikácie: 26. 6. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2012

Niekoľko obcí uzatvorilo zmluvu. Ktorým momentom nadobúda účinnosť?

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené