Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 15 výsledkov
Dátum publikácie: 23. 4. 2019
Autor: Mgr. Zuzana Halásová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Bezpečnosť a rovnako aj implementácia bezpečnostných opatrení je cyklický a nikdy nekončiaci proces. A tak k nim treba aj pristupovať.

Dátum publikácie: 27. 2. 2019
Autor: Mgr. Zuzana Halásová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Kybernetická bezpečnosť patrí v poslednom období medzi najdiskutovanejšie bezpečnostné témy a v dnešnej spoločnosti sa stala priam fenoménom. Dnešná doba je zároveň...
Dátum publikácie: 17. 12. 2018
Autor: Mgr. Zuzana Halásová, PhD., doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.
Právny stav od: 1. 1. 2018
Účelom zaručenej konverzie v zmysle zákona o e-Governmente je zabezpečenie možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov tak, aby novovzniknutý doklad mal...
Dátum publikácie: 2. 2. 2017
Autor: Mgr. Zuzana Halásová, PhD., doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.
Právny stav od: 18. 10. 2016
Cieľom nariadenia eIDAS je posilniť dôveru pri elektronických transakciách na vnútornom trhu vytvorením spoločného základu pre bezpečné elektronické interakcie medzi občanmi,...
Dátum publikácie: 8. 4. 2014
Autor: Mgr. Zuzana Halásová, PhD., doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.
Právny stav od: 1. 11. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016
V rámci tejto (siedmej) časti zákona sú v § 56 ustanovené sankcie za porušenie povinností stanovených zákonom o e-Governmente. Na ukladanie sankcií sa použije zákon č. 71/1967 Zb....
Dátum publikácie: 8. 4. 2014
Autor: Mgr. Zuzana Halásová, PhD., doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.
Právny stav od: 1. 11. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016
Zaručenou konverziou je konverzia vykonaná postupom pre zaručenú konverziu, avšak môže ju vykonávať iba osoba oprávnená na vykonanie zaručenej konverzie. Piata časť zákona...
Dátum publikácie: 8. 4. 2014
Autor: Mgr. Zuzana Halásová, PhD., doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.
Právny stav od: 1. 11. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Prijatím zákona o e-Governmente sú orgány verejnej moci povinné uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky. 

Dátum publikácie: 8. 4. 2014
Autor: Mgr. Zuzana Halásová, PhD., doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.
Právny stav od: 1. 11. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016
Orgány verejnej moci v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečujú vytvorenie a prevádzku prístupových miest, spoločných modulov a agendových systémov, ktorých právna úprava je začlenená...
Dátum publikácie: 8. 4. 2014
Autor: Mgr. Zuzana Halásová, PhD., doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.
Právny stav od: 1. 11. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016
Predmetom zákona je úprava informačných systémov určených pre výkon pôsobnosti orgánov verejnej moci v elektronickej podobe, úprava a podmienky elektronického podania, elektronický...
Dátum publikácie: 8. 4. 2014
Autor: Mgr. Zuzana Halásová, PhD., doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.
Právny stav od: 1. 11. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016
Zákon o e-Governmente vytvoril funkčný model elektronických služieb orgánov verejnej správy a verejnej moci, prostredníctvom prijatých ustanovení dokázal prepojiť základné registre...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené