Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 17 výsledkov
Dátum publikácie: 19. 12. 2013
Autor: JUDr. Peter Rohaľ
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2011/82/EÚ z 25. októbra 2011 zjednodušuje cezhraničnú výmenu informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky. Jej cieľom je...
Dátum publikácie: 27. 11. 2013
Autor: JUDr. Peter Rohaľ
Primárne právo Európskej únie neobsahuje špeciálne ustanovenia o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú porušením komunitárneho práva, ale Súdny dvor Európskej únie vo svojich...
Dátum publikácie: 25. 10. 2013
Autor: JUDr. Peter Rohaľ
Právny stav od: 25. 10. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
V práve Európskej únie je daň z pridanej hodnoty zo všetkých daní najviac harmonizovaná. Harmonizácia tejto dane bola nevyhnutná z dôvodu odstránenia daňových prekážok a vytvorenia...
Dátum publikácie: 23. 9. 2013
Autor: JUDr. Peter Rohaľ
Právny stav od: 23. 9. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Na podporu odstránenia prekážok vnútorného trhu Európska komisia vyzvala členské štáty na vytvorenie siete na riešenie problémov. V tejto sieti (SOLVIT) členské štáty spoločne...
Dátum publikácie: 14. 8. 2013
Autor: JUDr. Peter Rohaľ
Právny stav od: 1. 7. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Úradný vestník Európskej únie v elektronickej podobe podľa nariadenia (EÚ) č.  216/2013 ako autentický a s právnymi účinkami sa bude vydávať od 1. júla 2013. Elektronické vydanie...
Dátum publikácie: 11. 6. 2013
Autor: JUDr. Peter Rohaľ
Právny stav od: 21. 6. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Verejnosť a mimovládne organizácie bývajú v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie často opomínané, často im nepriznávajú orgány verejnej moci všetky ich práva,...
Dátum publikácie: 15. 5. 2013
Autor: JUDr. Peter Rohaľ
Právny stav od: 21. 5. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Jednotný patentový súd je prvým súdom, ktorý nebude vnútroštátnym, a pritom nebude rozhodovať výlučne spory s medzinárodným prvkom alebo spory týkajúce sa základných ľudských práv...
Dátum publikácie: 9. 4. 2013
Autor: JUDr. Peter Rohaľ
Právny stav od: 18. 4. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Autor v príspevku rozoberá problematiku systému sociálneho zabezpečenia z pohľadu predpisov Európskej únie. V oblasti sociálneho zabezpečenia nedochádza k harmonizácii národných...
Dátum publikácie: 13. 3. 2013
Autor: JUDr. Peter Rohaľ
Právny stav od: 19. 3. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Autor sa v príspevku venuje nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone...
Dátum publikácie: 1. 2. 2013
Autor: JUDr. Peter Rohaľ
Právny stav od: 1. 2. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Autor v článku rozoberá vykonávanie cezhraničnej prepravy hotovosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené