Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 90 výsledkov
Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 10. 2018
Virtuálnu menu možno charakterizovať ako digitálnu internetovú menu, ktorá je založená na zložitom a šifrovanom matematickom algoritme. Obchodovanie s ňou podlieha daňovým aj...
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Účtovná závierka predstavuje zhrnutie údajov z bežného účtovníctva, a to k súvahovému dňu, tzn. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (k poslednému dňu účtovného...
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Hlavný legislatívny rámec pre tvorbu účtovných závierok poskytuje zákon o účtovníctve a ďalej opatrenie MF SR, ktoré ustanovuje podrobnosti o postupoch účtovania v sústave PÚ a...
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Medzi najdôležitejšie kontrolné a prípravné práce patrí overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie správnosti účtovania na účtoch majetku, záväzkov a vlastného imania,...
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Závierkové účtovné prípady sa definujú ako účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa...
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Opravy chýb minulých účtovných období, ak ide o nevýznamné sumy, sa účtujú v bežnom roku na príslušný účet nákladov alebo výnosov, ak ide o významné sumy, účtujú sa v bežnom roku...
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Lehotu na zostavenie účtovnej závierky ustanovuje § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve, a to do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný...
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Medzi povinnosti účtovnej jednotky po zostavení účtovnej závierky patrí napr. overenie účtovnej závierky audítorom, vyhotovenie výročnej správy, schválenie účtovnej závierky,...
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Účtovná jednotka je povinná uchovávať účtovné záznamy v lehotách ustanovených v § 35 zákona o účtovníctve. Lehota je od 1. 1. 2018 zjednotená pre všetky dokumenty na 10 rokov.
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Názorný príklad na účtovnú závierku v PÚ za účtovné obdobie roka 2019 vrátane vyplnených tlačív malej účtovnej jednotky a poznámok.

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené