Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 268 výsledkov
...
Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Rozdiely pri vedení účtovníctva mikro ÚJ oproti účtovným jednotkám, ktoré nie sú mikro ÚJ, sú v postupoch účtovania rovnaké od 1. 1. 2014 a možno ich zhrnúť do nasledovných...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Účtovné jednotky, podnikatelia, budú zostavovať účtovnú závierku za rok 2017 podľa rovnakého znenia účtovných predpisov, ako účtovnú závierku za rok 2016. V nadväznosti na novelu...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Prehľad základných právnych predpisov upravujúcich účtovníctvo, ktoré je potrebné aplikovať pri zostavení účtovnej závierky podnikateľov za rok 2017.

Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Prinášame prehľad kontrolných činností, ktoré zabezpečujúce postup vykonania účtovnej závierky v súlade s účtovnými právnymi predpismi. Ide napr. o overenie správnosti veľkostnej...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Postup pri zmene malej účtovnej jednotky na mikro účtovnú jednotku, postup pri zmene malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku, postup pri zmene mikro účtovnej jednotky na...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Medzi prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh patrí kontrola bilančnej kontinuity, kontrola účtov, ktoré nevykazujú zostatok, zúčtovanie výsledku hospodárenia za minulý rok,...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, postupy účtovania definujú v § 2a ako účtovanie skutočností, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu,...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Po uzavretí účtovných kníh sa zostatky súvahových účtov prevedú na účet 702 – Konečný účet súvahový a zostatky účtov výsledkových sa prevedú na účet 710 – Účet ziskov a strát....
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Účtovná závierka je procesom zavŕšenia účtovania v hlavnej knihe, denníkoch i v knihách analytickej evidencie. Z formálneho hľadiska zabezpečuje účtovná závierka preukázateľné...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Medzi povinnosti účtovnej jednotky po zostavení účtovnej závierky patrí overovanie účtovnej závierky audítorom, vyhotovenie výročnej správy, schválenie účtovnej závierky a...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené