Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 221 výsledkov
...
Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Zákon o DPH definuje niektoré povinnosti, ktoré sa viažu ku koncu kalendárneho roku. Ku koncoročným povinnostiam platiteľa dane patrí ročné vyrovnanie odpočítanej dane a úprava...
Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Zákon o DPH definuje, kedy si platiteľ dane nemôže odpočítať daň vôbec, resp. kedy si ju odpočíta v pomernej výške, po prepočte koeficientom. Platiteľ dane, ktorý si kráti...
Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Úprava odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH má zabezpečiť, aby počas zákonom stanoveného obdobia boli zohľadnené zmeny v používaní investičného majetku (hnuteľného aj...
Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Komplexný príklad k zúčtovaniu DPH za rok 2018 - konkrétne zdaniteľné plnenia počas roka, výpočet ročného koeficientu, vyplnené daňové priznania za I. – IV. štvrťrok 2018.

Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Príspevok je venovaný problematike registrácie a zrušenia registrácie platiteľa DPH so zameraním na postupy účtovania tejto dane v sústave jednoduchého účtovníctva a jej vplyv na...
Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Daň z pridanej hodnoty ako všeobecnú nepriamu daň platíme v cenách tovarov a služieb, ale do rozpočtu ju odvádza (platí) osoba, ktorá je platiteľom alebo ktorej to ukladá zákon č....
Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Predmetom dane z príjmov nie je daň z pridanej hodnoty uplatnená v cene tovaru alebo služby, ak ide o platiteľa tejto dane. DPH u neho netvorí súčasť zdaniteľných príjmov. DPH nemá...
Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018
V zmysle postupov účtovania pre JÚ v účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom DPH, sa DPH účtuje v knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. Podľa...
Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018
Registračná povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb je upravená v § 4, § 4b, § 7 a § 7a ZDPH. Postavenie platiteľa dane so všetkými právami a povinnosťami získava tuzemská...
Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018
O zrušení registrácie pre daň vydá daňový úrad rozhodnutie, v ktorom určí deň, uplynutím ktorého právnická osoba alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom; proti tomuto...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené