Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 19 výsledkov
Právny stav od: 1. 1. 2020
V rámci územia obce môže dochádzať k vylepovaniu najrôznejších oznamov formou plagátov. Tie môžu mať podobu predvolebnej agitácie v rámci volebnej kampane alebo iného druhu...
Právny stav od: 1. 4. 2019
Miestne referendum vyhlasuje vždy obecné zastupiteľstvo. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozná dva spôsoby vyhlásenia referenda: ako povinnosť (obligatórne), ako možnosť...
Právny stav od: 1. 1. 2020

Jednou z povinných náležitostí prevádzkovania pohrebiska v obci je prevádzkový poriadok pohrebiska.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa pre pohrebisko v časti obce určuje šírka ochranného pásma pohrebiska, určujú pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so...
Právny stav od: 1. 2. 2020
Obce dostali po obnovení územnej samosprávy v roku 1990 aj značný majetok. Keďže tento majetok je verejný, hospodárenie a nakladanie s ním si zasluhuje zvláštnu pozornosť a...
Právny stav od: 1. 5. 2018

Obec je povinná pre každé verejné priestranstvo určiť na základe ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Tento názov sa určuje vo forme všeobecne záväzného nariadenia.

Právny stav od: 1. 3. 2019
Zákon o obecnom zriadení hovorí o tom, že obec pri výkone samosprávy o. i. zabezpečuje udržiavanie čistoty v obci. Na konkrétnu právnu reguláciu tejto kompetencie dáva obciam...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Aktuálne potravinové škandály načrtli okrem iného aj otázku, za akých podmienok vlastne možno na území obce predávať tovar alebo poskytovať služby mimo klasických „kamenných“...
Právny stav od: 1. 2. 2019
Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 zákona o obecnom zriadení funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných...
Právny stav od: 1. 4. 2018
Jedným z oprávnení obecného zastupiteľstva podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom zriadení je schvaľovanie štatútu obce [v prípade obce, ktorá je mestom, ho schvaľuje mestské...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené