Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 332 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 12. 2019
Z dôvodov zvýšeného záujmu o osobitné stravovanie u detí a žiakov pribúdajú školské jedálne, resp. školy, ktoré majú školské jedálne, ktoré majú zabezpečenie diétneho stravovania...
Právny stav od: 1. 12. 2019
Cestovné náklady na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť uhrádza zákonnému zástupcovi žiaka škola, ktorú žiak navštevuje. Príspevok sa zákonnému zástupcovi...
Právny stav od: 1. 12. 2019
Pracovný poriadok môže podľa Zákonníka práce zamestnávateľ vydať vždy len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov pôsobia,...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Cieľom smernice je určiť povinnosť vykonávania inventarizácie peňažných prostriedkov a cenín v tuzemskej a cudzej mene, ako aj kontrola dodržiavania právnych predpisov...
Právny stav od: 1. 2. 2020
Obce dostali po obnovení územnej samosprávy v roku 1990 aj značný majetok. Keďže tento majetok je verejný, hospodárenie a nakladanie s ním si zasluhuje zvláštnu pozornosť a...
Právny stav od: 1. 9. 2019

Smernica na stanovenie interných postupov pri vybavovaní petícií, ktoré sú určené orgánom mesta/obce.

Právny stav od: 1. 9. 2019
Školský poriadok je vydaný riaditeľom školy na základe § 153 zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Školský poriadok predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel...
Právny stav od: 1. 9. 2019
Smernica je spracovaná v súlade so zákonom o účtovníctve v nadväznosti na zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o...
Právny stav od: 18. 11. 2019

Dopravno-prevádzkový poriadok motorových vozíkov je vnútrofiremná organizačná  smernica, ktorá  určuje podmienky pre prevádzku, opravy a údržbu všetkých vozíkov.

Právny stav od: 30. 11. 2019

Návrh všobecne záväzného nariadenia o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa novely zákona č. 447/2015 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť 30. 11. 2019.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené