Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 323 výsledkov
...
Právny stav od: 30. 11. 2019

Návrh všobecne záväzného nariadenia o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa novely zákona č. 447/2015 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť 30. 11. 2019.

Právny stav od: 1. 9. 2019
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce, ktorých...
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obec ako správca dane týmto všeobecne záväzným nariadením zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2020 miestnu daň za predajné automaty.

Právny stav od: 1. 9. 2019
VZN upravuje podmienky poskytovania dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú...
Právny stav od: 1. 10. 2019

Smernica na stanovenie interných postupov pri navrhovaní, schvaľovaní a vydávaní vnútorných predpisov mesta/obce.

Právny stav od: 1. 9. 2019
Používanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov upravuje školský zákon. Škola si môže podrobnosti o používaní učebníc, učebných textov a pracovných zošitov upraviť...
Právny stav od: 1. 7. 2018
Ak ide o práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci môžu okrem lekárov pracovnej zdravotnej služby so...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní...
Právny stav od: 1. 9. 2019
Škola si môže podrobnosti o organizovaní pobytov detí v škole v prírode, výletov, exkurzií, jazykových kurzov, kurzov na ochranu života a zdravia, športových výcvikov a ďalších...
Právny stav od: 1. 9. 2019
Pracovný poriadok môže podľa Zákonníka práce zamestnávateľ vydať vždy len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov pôsobia,...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené