15/2010 Vestník MŽP SRZoznam odborne spôsobilých osôb podľa § 9 zákona č. 569/2007 o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a Evidencia pečiatok podľa § 12 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 21/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon. Aktualizované k 1. 1. 2010.

Čiastka 1/2010
Účinnosť od 01.01.2010
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené