84/2008 Vestník MŽP SRVšeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2008 z 10. júna 2008, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

Čiastka 5/2008
Dátum vydania 10.06.2008
Účinnosť od 01.11.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2008 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.11.2008

Pôvodný predpis

01.11.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené