Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2016

Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená.

Autori: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Dátum publikácie: 10. 2. 2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmovPoučenie
na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“)

1. Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Napr. ak sa v roku 2017 platí daň za zdaňovacie obdobie roku 2016, uvedie sa rok 2016.

2. Do kolónky „Adresa trvalého pobytu“ sa uvedie adresa trvalého pobytu daňovníka.

3. Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzickej osoby oprávnený, podľa § 50 zákona o dani z príjmov, predložiť správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe.

Pri poukázaní podielu zaplatenej dane sa v nadväznosti na § 52zg ods. 4 zákona o dani z príjmov použijú ustanovenia § 50 v znení účinnom do 31.12.2015.

4. Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov možno prijímateľovi poukázať ak fyzická osoba v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník alebo vysielajúca organizácia požiada.

5. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi túto sumu poukázať.

6. Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).

7. Ak má prijímateľ pridelené IČO, ktoré obsahuje aj rozlišovací znak (SID), uvádza IČO/SID (t.j. aj toto číslo). Postup pre vyplnenie IČO do tlačiva vyhlásenia pre organizačné jednotky občianskych združení je nasledovným spôsobom:

Organizačné jednotky občianskych združení môžu mať 8 alebo 12 miestne IČO. Prvých 8 je „klasické“ IČO, zvyšné 4 číslice sú pre organizačné jednotky rozlišovacie znaky (SID, poradové čísla, ...)

> Ak IČO prijímateľa je 8 miestne, uvedie sa do položky v časti IČO - časť za lomkou /SID/ sa neuvádza.

Príklad: IČO prijímateľa je v Zozname prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR uvedené nasledovne: 00360918

Do vyhlásenia daňovník uvedie:

IČO/SID

0

0360918    


> Ak IČO prijímateľa je viac ako 8 miestne, uvedie sa nasledovne:

a/ prvých 8 čísiel do položky IČO

b / zvyšné číslice do položky za lomkou

Príklad: IČO prijímateľa je v Zozname prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR uvedené nasledovne: 003609180021

Do vyhlásenia daňovník uvedie:

ČO/SID

0

0

3

6

0

9

1

8

0

0

2

1


1. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie") v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný nedoplatok dane vyplývajúci z ročného zúčtovania - daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať nedoplatok dane z príjmov fyzickej osoby.

2. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno dodatočne upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola iná. Ak v takom prípade daňovníkovi vznikne daňový preplatok z príjmov fyzickej osoby, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou do výšky 2 % alebo 3 % z upravenej daňovej povinnosti.

3. V prípade, ak daňovník vyjadrí súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele, správca dane je povinný tieto oznámiť prijímateľovi v súlade s § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

4. Výsledná suma do výšky 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol (§ 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov).

Prílohy

Aktuálne verzie

Archívne verzie

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.