Účtovná závierka pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (2020, 2019, 2018, 2017, 2016) - malá ÚJ a veľká ÚJ

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti: súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky. Zostavená účtovná závierka účtovnej jednotky sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termínoch pre podávanie daňových priznaní a účtovná závierka schválená príslušným orgánom účtovnej jednotky sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu do 30 dní po jej schválení, ak účtovná jednotka znova otvorila účtovné knihy. Údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky a z mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu v registri účtovných závierok.

Autori: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 10. 2. 2017
Oblasti práva: Správne právo / Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvoVysvetlivky k účtovnej závierke:

 1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
 2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
 3. Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
 4. Údaje, ktorými sú telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.
 5. Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou, sa neuvádza, ak sa účtovná závierka ukladá v elektronickej podobe.

Vysvetlivky k súvahe:

 1. Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v riadku súvahy vyjadruje účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.
 2. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.
 3. Za znamienkom mínus (–) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 1 časti 2.
 4. Suma položky súvahy v riadku 01 v stĺpcoch 2 a 3 sa rovná sume položky súvahy v riadku 79 v stĺpcoch 4 a 5.
 5. Položky súvahy v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.
 6. V stĺpcoch 3 a 5 súvahy účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát:

 1. Ak je v riadku výkazu ziskov a strát účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.
 2. Suma položky výkazu ziskov a strát v riadku 61 v stĺpcoch 1 a 2 sa rovná sume položky súvahy v riadku 100 v stĺpcoch 4 a 5.
 3. Položky výkazu ziskov a strát v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.
 4. V stĺpci 2 výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

 

Použité skratky:

r. – riadok

SK NACE – kód hlavnej činnosti

Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 388/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
 • 389/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.