Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (za účtovné obdobie 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014)

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky pozostáva zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát a z Poznámok. Za účtovné obdobie roka 2019 sa podáva na rovnakých tlačivách, ako za účtovné obdobie roka 2018, 2017, 2016, 2015 a 2014.

Autori: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2015
Dátum publikácie: 3. 12. 2014
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; ÚčtovníctvoÚčtovná závierka pre mikro účtovné jednotky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke) je ustanovená samostatným opatrením Ministerstva financií SR č. MF/15464/2013-74 (FS č. 12/2013) v znení opatrenia MF SR č. MF/18008/2014-74 (FS č. 10/2014). Mikro účtovná jednotka účtuje podľa toho istého zákona o účtovníctve aj postupov účtovania pre podnikateľov, len zostavuje jednoduchšiu účtovnú závierku. Účtovná závierka pre mikro účtovné jednotky je administratívne menej náročná – Súvaha, Výkaz ziskov a strát aj Poznámky k účtovnej závierke sú stručnejšie. Veľkostné kritériá pre mikro účtovnú jednotku definujú ustanovenia § 2 zákona o účtovníctve.

Súvaha

 1. Obsahové vymedzenie položiek súvahy tvoria zostatky jednotlivých súvahových účtov podľa vytvoreného účtového rozvrhu, ktorý nadväzuje na rámcovú účtovú osnovu.
 2. V súvahe v bežnom účtovnom období v stĺpci 1 (netto) sa vykazujú položky strany aktív za bežné účtovné obdobie, v ktorých sú zahrnuté oprávky a opravné položky vytvorené k jednotlivým položkám strany aktív súvahy. V stĺpci 2 (netto) sa vykazujú položky strany aktív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V aktívach súvahy sú medzi dvoma lomkami uvedené čísla účtov, ktoré tvoria oprávky a opravné položky k majetku.
 3. V súvahe v stĺpci 3 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 4 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
 4. Konečné zostatky analytických účtov, na ktorých sa účtuje vymedzený ekonomický obsah skutočností alebo ak tento vymedzený ekonomický obsah skutočností tvoria konečné zostatky syntetických účtov 316, 336, 341, 342, 343, 345, 346 a 347, na ktorých sa účtuje pohľadávka aj záväzok, sa v súvahe podľa charakteru zostatku vykazujú na strane aktív alebo na strane pasív.
 5. Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka. Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka.
 6. Číselné údaje v súvahe sa uvádzajú v celých eurách. Po vyplnení číselných údajov v súvahe sa suma v riadku 01 stĺpci 1 rovná sume v riadku 24 stĺpci 3 a suma v riadku 01 stĺpci 2 sa rovná sume v riadku 24 stĺpci 4.
 7. Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky, sa v súvahe v stĺpcoch 2 a 4 vykazujú údaje z otváracej súvahy. V súvahe účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa údaje v stĺpcoch 2 a 4 nevykazujú.
 8. Pri zostavení priebežnej účtovnej závierky sa v súvahe nevykazujú údaje v stĺpcoch 2 a 4.
 9. V súvahe priebežnej účtovnej závierky v bežnom účtovnom období v stĺpci 1 (netto) sa vykazujú položky strany aktív ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná individuálna účtovná závierka.
 10. V súvahe priebežnej účtovnej závierky v bežnom účtovnom období v stĺpci 3 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná individuálna účtovná závierka.

Výkaz ziskov a strát

 1. Obsahové vymedzenie položiek výkazu ziskov a strát tvoria konečné stavy jednotlivých výsledkových účtov podľa vytvoreného účtového rozvrhu,1) ktorý nadväzuje na rámcovú účtovú osnovu. Mikro účtovná jednotka vykazuje výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti.
 2. Vo výkaze ziskov a strát v stĺpci 1 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
 3. Číselné údaje vo výkaze ziskov a strát sa uvádzajú v celých eurách. Po vyplnení číselných údajov suma vo výkaze ziskov a strát v riadku 38 stĺpci 1 sa rovná sume v súvahe riadku 33 stĺpci 3 a suma vo výkaze ziskov a strát v riadku 38 stĺpci 2 sa rovná sume v súvahe riadku 33 stĺpci 4.
 4. Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky vo výkaze ziskov a strát sa údaje v stĺpci 2 nevykazujú. Vo výkaze ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa údaje v stĺpci 2 nevykazujú.
 5. Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v stĺpci 1 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za obdobie, za ktoré sa požaduje zostavenie priebežnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu. Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa údaje v stĺpci 2 nevykazujú.

Poznámky

 1. Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
 2. V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia individuálnej účtovnej závierky a má pre tieto informácie obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením. Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa prílohy č.1. V poznámkach sa môžu uvádzať informácie, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec ustanovenej obsahovej náplne.
 3. Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie. Sumy v poznámkach sa uvádzajú v celých eurách.

 

Konsolidované znenie Opatrenia MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky

Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 457/2013 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.