Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (2020)

Prehľad je podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona o dani z príjmov povinný podať daňovník (zamestnávateľ) správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca (§ 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov), za ktorý sa prehľad podáva. Prehľad musí zamestnávateľ predložiť daňovému úradu na tlačive určenom MF SR.

Autori: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2021
Dátum publikácie: 22. 1. 2020
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmovPoučenie

na vyplnenie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“)

Prehľad je podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona povinný podať zamestnávateľ správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca (§ 49 ods. 2 zákona), za ktorý sa prehľad podáva.

Ak zamestnávateľ zomrie, prehľady za príslušnú časť roka (§ 49 ods. 4 zákona) prípadne za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (§ 49 ods. 5 zákona) je povinný správcovi dane podať dedič do troch mesiacov po úmrtí zamestnávateľa.

Peňažné údaje v prehľade sa vyplňujú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta bez pomlčiek. Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo.

* Platiteľom dane je osoba, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka, a ktorá je povinná daň alebo preddavok na daň vybrané od daňovníka alebo zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi dane a majetkovo za ne zodpovedá.

Identifikačné údaje

Daňové identifikačné číslo zamestnávateľa – vyplní sa identifikačné číslo pridelené správcom dane. Ak je zamestnávateľom

 • fyzická osoba – uvedie sa priezvisko, meno, titul,
 • právnická osoba – uvedie sa obchodné meno alebo názov a právna forma.

Právnická osoba / fyzická osoba – uvedie sa sídlo / trvalý pobyt.

Ak zamestnávateľ prehľad, ktorý vyznačil krížikom „riadny“ vystavil chybne, podá opravný prehľad, ktorý vyznačí krížikom „opravný“. Opravný prehľad podáva zamestnávateľ do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil, že podaný prehľad neobsahuje správne údaje za príslušné obdobie. Rovnako podá opravný prehľad s vyplnením všetkých príslušných údajov aj pri oprave chyby v žiadosti podľa III. časti prehľadu.

Údaje o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní

Uvedú sa údaje o osobe, ktorá je povinná podať prehľad za zamestnávateľa. Takou osobou môže byť napr.:

V prípade, že osobou povinnou podať prehľad za zamestnávateľa je

 • fyzická osoba – uvedie sa priezvisko, meno, titul, rodné číslo (ak nemá rodné číslo, vyplní sa dátum narodenia),
 • právnická osoba – uvedie sa obchodné meno alebo názov, právna forma a daňové identifikačné číslo (DIČ).

Právnická osoba / fyzická osoba – uvedie sa sídlo / trvalý pobyt.

Telefónne číslo a e-mailovú adresu vyplní zamestnávateľ. Ak za zamestnávateľa podáva prehľad dedič alebo zástupca alebo správca v konkurznom konaní, potom tieto údaje uvedie dedič alebo zástupca alebo správca v konkurznom konaní, ak sa dedič, zástupca alebo správca v konkurznom konaní nedohodnú so zamestnávateľom inak.

I. časť – Preddavky na daň

Riadok 0 ► uvádza sa úhrn zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za príslušný kalendárny mesiac (úhrn hrubých miezd), ktoré zamestnávateľ zamestnancom vyplatil v peňažnej aj v nepeňažnej forme (do tohto riadku sa neuvádzajú príjmy zo závislej činnosti, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona).

Riadok 1dátum ► uvádza sa dátum výplaty príjmov zo závislej činnosti za príslušný (vykazovaný) kalendárny mesiac. Napríklad, ak sa vykonáva výplata alebo pripísanie alebo poukázanie týchto príjmov zamestnancom k dobru za mesiac február dňa 10. marca roku 2020, uvedie sa v prehľade za mesiac február dátum 10. 03. 2020. Ak sa vykonáva výplata alebo pripísanie alebo poukázanie príjmov zamestnancom k dobru vo viacerých výplatných termínoch, uvedie sa dátum posledného výplatného termínu za príslušné obdobie. Neuvádza sa dátum poskytnutia preddavku na príjem zo závislej činnosti (záloha) v termíne dohodnutom v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve (§ 130 ods. 3 Zákonníka práce). ► suma ► uvádza sa:

 • úhrn zrazených preddavkov na daň (bez vplyvu daňového bonusu podľa § 33 zákona), ktoré zamestnávateľ zrazil za príslušný kalendárny mesiac zo zúčtovaných a skutočne vyplatených príjmov zo závislej činnosti (vrátane príjmov zo sociálneho fondu) v peňažnej a v nepeňažnej forme,
 • úhrn zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ak takéto príjmy zamestnávateľ doplatil zamestnancovi za predchádzajúce kalendárne mesiace bežného zdaňovacieho obdobia alebo za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v príslušnom kalendárnom mesiaci (napr. doplatky za mesiac november 2019, vyplatené po 31. januári roku 2020),
 • oprava už zrazených preddavkov na daň, ktoré sa týkajú bežného zdaňovacieho obdobia,

neuvádza sa:

 • úhrn súm nedoplatkov dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ktoré zamestnávateľ zrazil a neodviedol správcovi dane, o ktoré zvýšil odvod preddavkov na daň v príslušnom kalendárnom mesiaci. Napr. Tieto nedoplatky dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie boli vyčíslené v časti I hlásenia o vyúčtovaní dane (riadok 11) pri výpočte splnenia odvodovej povinnosti zamestnávateľa voči správcovi dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie,
 • úhrnná suma, o ktorú boli naviac odvedené preddavky na daň a daň (preplatok dane) za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, o ktorú bol znížený odvod preddavkov za príslušný kalendárny mesiac. Napr. Tieto preplatky dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie boli vyčíslené v časti I hlásenia o vyúčtovaní dane (riadok 10) pri výpočte splnenia odvodovej povinnosti zamestnávateľa voči správcovi dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie,
 • suma vyčísleného preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorá sa v skutočnosti nezrazila,
 • oprava zrazených preddavkov na daň, resp. dane u zamestnanca, ktoré sa týkajú príjmov vyplatených v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 40 zákona. Tieto opravy vykonané u jednotlivých zamestnancoch sa uvedú v riadku 3,
 • nedoplatky, ktoré predpísal pri kontrole správca dane, vyrubený úrok z omeškania, správne delikty a pod.

Riadok 2 ► uvádza sa suma zrazených daňových nedoplatkov (+) a vrátených daňových preplatkov (-) z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona (ďalej len „ročné zúčtovanie“) bez vplyvu daňového bonusu podľa § 33 zákona, daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona a zamestnaneckej prémie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, o ktoré bol zvýšený (znížený) odvod preddavkov na daň za príslušný kalendárny mesiac.

Ak je úhrn daňových nedoplatkov vyšší ako úhrn daňových preplatkov, uvádza sa znamienko +.

Ak je úhrn daňových preplatkov vyšší ako úhrn daňových nedoplatkov, uvádza sa znamienko -.

O vrátený rozdiel (preplatok) z ročného zúčtovania sa zníži odvod preddavkov na daň najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, avšak len do výšky sumy uvedenej v riadku 1, upravenej (zvýšenej) o nedoplatky z ročného zúčtovania (riadok 2), resp. o kladný rozdiel súm v riadku 3.

Ak nie je možné znížiť odvod preddavkov na daň o preplatok z ročného zúčtovania, ktorý bol zamestnancovi vyplatený, zamestnávateľ požiada o jeho vrátenie správcu dane (daňový úrad) podľa § 40 ods. 8 zákona. Správcom dane vrátený preplatok na dani z vykonaného ročného zúčtovania sa v prehľade neuvádza.

Riadok 3 ► uvádza sa rozdiel súm zrazených daňových nedoplatkov (+) a vrátených daňových preplatkov (-) zistených u zamestnanca za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Ak je úhrn daňových nedoplatkov vyšší ako úhrn daňových preplatkov, uvádza sa znamienko +.

Ak je úhrn daňových preplatkov vyšší ako úhrn daňových nedoplatkov, uvádza sa znamienko -.

Ide o prípadné opravy už zrazených alebo vybratých a odvedených preddavkov na daň (dane). Oprava sa uvedie v jednotlivých mesiacoch príslušného zdaňovacieho obdobia, v ktorých bola skutočne vykonaná (napr. oprava chybne vykonaného ročného zúčtovania v kalendárnom roku 2019 sa vykoná v kalendárnom roku 2020).

Riadok 4 ► uvádza sa úhrn riadkov 1 až 3.

Riadok 5 ► uvádza sa

 • úhrnná suma priznaného a vyplateného daňového bonusu podľa § 33 zákona za príslušný kalendárny mesiac všetkým oprávneným zamestnancom,
 • úhrnná suma priznaného a vyplateného daňového bonusu podľa § 33 zákona, ktorú si zamestnanec uplatnil pri ročnom zúčtovaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie,
 • úhrnná suma opráv v prípade priznania a vyplatenia vyššej alebo nižšej sumy daňového bonusu podľa § 33 zákona v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, resp. v bežnom zdaňovacom období.

Suma daňového bonusu podľa § 33 zákona sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 4. Ak úhrnná suma vyplateného daňového bonusu podľa § 33 zákona je vyššia ako suma uvedená v riadku 4, tento rozdiel zamestnávateľ vyplatí z vlastných prostriedkov. V tomto prípade zamestnávateľ môže znižovať sumu odvodu preddavkov na daň (dane) v nasledujúcich mesiacoch alebo požiadať správcu dane (daňový úrad) o poukázanie sumy vo výške takto vypočítaného rozdielu (§ 35 ods. 7 zákona) vyplnením žiadosti v III. časti prehľadu. Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu podľa § 33 zákona vypĺňa zamestnávateľ po skončení kalendárneho štvrťroka za príslušné vykazované kalendárne mesiace tohto štvrťroka (v prehľade za mesiace január a február nemôže zamestnávateľ žiadať o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu podľa § 33 zákona, ale zamestnávateľ môže žiadať o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu podľa § 33 zákona za mesiace január až marec – I. štvrťrok – v prehľade za mesiac marec). Ak zamestnávateľ nepožiada správcu dane o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu podľa § 33 zákona, potom tak môže urobiť podaním opravného prehľadu.

Riadok 6 ► uvádza sa úhrnná suma priznanej a vyplatenej zamestnaneckej prémie, o ktorú zamestnávateľ znižuje (zvyšuje) sumu odvodu preddavkov na daň (dane) vrátane vykonaných opráv. Suma zamestnaneckej prémie sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 4, zníženej o riadok 5. Ak úhrnná suma vyplatenej zamestnaneckej prémie a vybranej zamestnaneckej prémie je vyššia ako suma uvedená v riadku 4 znížená o riadok 5, túto sumu rozdielu zamestnaneckej prémie zamestnávateľ vyplatí z vlastných prostriedkov. V tomto prípade zamestnávateľ môže znižovať sumu odvodu preddavkov na daň (dane) v nasledujúcich mesiacoch alebo požiadať správcu dane o poukázanie sumy vo výške takto vypočítaného rozdielu vyplnením žiadosti v III. časti prehľadu.

Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu zamestnaneckej prémie vypĺňa zamestnávateľ po skončení kalendárneho štvrťroka za príslušné vykazované kalendárne mesiace tohto štvrťroka. V prípade, ak zamestnávateľ nepožiada správcu dane o sumu rozdielu zamestnaneckej prémie, potom tak môže urobiť podaním opravného prehľadu za vykazované kalendárne mesiace príslušného štvrťroka a dodatočne požiadať o túto sumu rozdielu zamestnaneckej prémie.

Riadok 7 ► uvádza sa

 • úhrnná suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, ktorú si zamestnanec uplatnil pri ročnom zúčtovaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, priznaná a vyplatená všetkým oprávneným zamestnancom,
 • úhrnná suma opráv v prípade priznania a vyplatenia vyššej alebo nižšej sumy daňového bonusu podľa § 33a zákona v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, resp. v bežnom zdaňovacom období.

Suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 4, zníženej o riadky 5 a 6. Ak úhrnná suma vyplateného daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona je vyššia ako suma uvedená v riadku 4 znížená o riadky 5 a 6, túto sumu rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona zamestnávateľ vyplatí z vlastných prostriedkov. V tomto prípade zamestnávateľ môže znižovať sumu odvodu preddavkov na daň (dane) v nasledujúcich mesiacoch alebo požiada správcu dane o poukázanie sumy vo výške takto vypočítaného rozdielu vyplnením žiadosti v III. časti prehľadu.

Riadok 8 ► uvádza sa odvodová povinnosť preddavkov na daň zamestnávateľa, znížená resp. zvýšená o daňový bonus podľa § 33 zákona, daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona a zamestnaneckú prémiu.

II. časť – Rekapitulácia – daňový bonus (§ 33 zákona) a daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a zákona)

Riadok A ► uvádza sa úhrnná (celková) suma daňového bonusu podľa § 33 zákona pre oprávnených zamestnancov, vyplatená z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane) a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa.

Riadok B ► uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu podľa § 33 zákona pre oprávnených zamestnancov, vyplatená z úhrnu zrazených preddavkov na daň (dane).

Riadok C ► uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu podľa § 33 zákona pre oprávnených zamestnancov, vyplatená z vlastných prostriedkov zamestnávateľa v prípade, ak úhrnná suma preddavkov na daň (dane) zrazená všetkým zamestnancom je nižšia, ako úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov. Zamestnávateľ podľa § 35 ods. 7 zákona vzniknutý rozdiel vyplatí zamestnancom zo svojich prostriedkov.

Riadok D ► uvádza sa úhrnná (celková) suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, vyplatená oprávneným zamestnancom z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane) a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa.

Riadok E ► uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, vyplatená z úhrnu zrazených preddavkov na daň (dane).

Riadok F ► uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, vyplatená z vlastných prostriedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol zamestnávateľ znížiť odvod preddavkov na daň (dane) za príslušný kalendárny mesiac.

III. časť – Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu podľa § 33 zákona alebo § 33a zákona

Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu podľa § 33 zákona, zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona – vyplní sa podľa predtlače. Ak zamestnávateľ žiada správcu dane o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu podľa § 33 zákona, zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona na bankový účet, vyplní číslo bankového účtu vo formáte IBAN.

Zamestnávateľ žiada o poukázanie súm rozdielov daňového bonusu podľa § 33 zákona, zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona v prehľadoch predkladaných za kalendárne mesiace marec, jún, september a december (podrobne v poučení k riadkom 5 až 7 prvej časti prehľadu).

Zamestnávateľ, ktorý žiada vyplatenie daňového bonusu podľa § 33 zákona, zamestnaneckej prémie alebo vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) vo formáte odlišnom od IBAN, uvádza číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky zamestnávateľa akýmkoľvek iným spôsobom, napr. na osobitnom liste.

Potvrdenie o podaní prehľadu správca dane potvrdí v prípade, ak bol doručený osobne. Ak bol prehľad podaný poštou alebo elektronicky, správca dane potvrdenie o podaní prehľadu nepotvrdzuje.

Poznámka:

Poučenie dopĺňa predtlač jednotlivých riadkov, nenahrádza znalosť zákona a v záujme jednotného postupu má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie prehľadu a upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom vyplňovaní jednotlivých riadkov.

Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Aktuálne verzie

Archívne verzie

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.