Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (§ 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov)

Lehotu na podanie daňového priznania si môže daňovník sám predĺžiť na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania (31. marca 2021). Tlačivo oznámenia má štruktúrovanú podobu. Za zdaňovacie obdobie roka 2020 je rovnaké pre právnické osoby aj pre fyzické osoby. Daňovník v tlačive zaškrtne príslušné zaškrtávacie pole v závislosti od toho, či žiada o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace alebo najviac o šesť kalendárnych mesiacov, ak má aj zdaniteľné príjmy zo zahraničia.

Autori: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 8. 2. 2021
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Daňové orgány; Správa daní a poplatkov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právoVysvetlivky k vyplneniu oznámenia:

1) Daňovníkovi v konkurze alebo daňovníkovi v likvidácii môže správca dane predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov len na základe žiadosti podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona [žiadosť správcu (konkurz vyhlásený podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), žiadosť daňovníka v konkurze (konkurz vyhlásený podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo žiadosť daňovníka v likvidácii]. Ak má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby dedič podľa § 49 ods. 4 a 5 zákona, správca dane môže lehotu na jeho podanie predĺžiť len na základe žiadosti dediča podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 4 a 5 zákona.

2) Uvedie sa zdaňovacie obdobie, kalendárny rok u fyzickej osoby alebo kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné zdaňovacie obdobie u právnickej osoby, za ktoré sa predlžuje lehota na podanie daňového priznania na základe oznámenia daňovníka.

3) Ak daňovník zistí, že v podanom oznámení uviedol nesprávne alebo neúplné údaje, podá nové oznámenie, v ktorom uvedie správne údaje. Ak sa daňovník rozhodne, že daňové priznanie podá v inej (predĺženej) lehote, do uplynutia lehoty podľa § 49 ods. 2 zákona môže podať nové oznámenie, v ktorom uvedie novú (predĺženú) lehotu. Skutočnosť, že oznámenie podáva z týchto dôvodov, vyznačí krížikom a uvedie dátum podania predchádzajúceho oznámenia.

4) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo. Fyzická osoba uvedie adresu pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa v zdaňovacom období obvykle zdržiavala. Právnická osoba uvedie umiestnenie stálej prevádzkarne alebo organizačnej zložky.

5) Daňovník uvedie novú (predĺženú) lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v ktorej je aj daň splatná, napr. 30.04., 31.05. alebo 30.06., resp. ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí aj 31.07., 31.08. alebo 30.09.

 

Pozn. redakcie: § 49 ods. 3 písm. a), b) ZDP

Prílohy

Archívne verzie

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.