Neziskové organizácie - podvojné účtovníctvo - vzory tlačív (2019, 2018, 2017, 2016, 2015)

Stiahnite si editovateľné vzory tlačív pre neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Nájdete tu účtovnú závierku, poznámky, súvahu, výkaz ziskov a strát, výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky a výkazy spolu s vysvetlivkami.

Autori: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 22. 3. 2016
Dátum publikácie: 22. 3. 2016
Oblasti práva: Správne právo / Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvoÚčtovná závierka účtovnej jednotky (§ 4 opatrenia č. MF/17616/2013-74)

1. Účtovná závierka účtovnej jednotky sa ukladá v listinnej podobe alebo elektronickej podobe do registra účtovných závierok,2) ak má účtovná jednotka povinnosť

a) podať daňové priznanie podľa osobitných predpisov,3)

b) overiť účtovnú závierku audítorom podľa § 19 ods. 4 zákona alebo podľa osobitných predpisov4) alebo

c) ukladať účtovnú závierku podľa osobitných predpisov.5)

2. Účtovná závierka účtovnej jednotky sa ukladá do registra účtovných závierok v termíne podľa osobitných predpisov.6)

3. Výročná správa účtovnej jednotky sa ukladá v elektronickej podobe do registra účtovných závierok v termíne podľa osobitných predpisov.7)

4. Účtovná závierka a výročná správa účtovnej jednotky, ktorá je subjektom verejnej správy, sa ukladá v elektronickej podobe do registra účtovných závierok prostredníctvom systému štátnej pokladnice.8)

Vysvetlivky na vyplňovanie účtovnej závierky

(1) Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(3) Identifikátor SID sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelený.

(4) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(5) Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvahy

(1) V stĺpcoch 1, 2 a 5 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(2) V stĺpci 1 sa vykazuje suma zostatku príslušného účtu.

(3) V stĺpci 2 sa vykazuje súčet oprávok a účtu opravnej položky k príslušnému účtu majetku.

(4) V stĺpci 3 sa vykazuje rozdiel stĺpcov brutto a korekcia.

(5) V stĺpcoch 4 a 6 sa vykazujú položky strany aktív a strany pasív k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(6) Jednotlivé položky súvahy s nulovou hodnotou sa neuvádzajú; ak sa ich výška za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nerovnala nule, uvádzajú sa aj tieto položky.

(7) V riadkoch 038 až 040 sa vykazujú pohľadávky z analytických účtov, ktorých dohodnutá doba splatnosti a zostatková doba splatnosti je viac ako jeden rok.

(8) V riadku 041 sa vykazuje súčet pohľadávok z analytických účtov k účtom 335, 375 a 378, ktorých dohodnutá doba splatnosti a zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok a konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn pohľadávok z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn záväzkov.

(9) Účty, ktoré môžu mať aktívny zostatok alebo pasívny zostatok, sa vykazujú v riadku

  1. 045, ak pohľadávky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú vyššie ako záväzky voči týmto inštitúciám,
  2. 090, ak záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú vyššie ako pohľadávky voči týmto inštitúciám,
  3. 046, ak daňové pohľadávky sú vyššie ako daňové záväzky vykazované na príslušných účtoch,
  4. 091, ak daňové záväzky sú vyššie ako daňové pohľadávky vykazované na príslušných účtoch,
  5. 047, ak pohľadávky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy sú vyššie ako záväzky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy,
  6. 092, ak záväzky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy sú vyššie ako pohľadávky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy,
  7. 049, ak úhrn pohľadávok voči združeniu na účte 396 je vyšší ako úhrn záväzkov voči združeniu,
  8. 095, ak úhrn záväzkov voči združeniu na účte 396 je vyšší ako úhrn pohľadávok voči združeniu.

(10) V riadku 078 sa vykazuje súčet konečného zostatku syntetického účtu 323 a tých rezerv z analytických účtov 451 a 459, ktoré budú použité v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(11) V riadku 086 sa vykazuje súčet konečného zostatku analytického účtu 479 okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období a konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn pohľadávok.

(12) V riadku 096 sa vykazuje súčet konečného zostatku účtu 379, konečných zostatkov analytických účtov k účtom 474 a 479, na ktorých sa vykazujú krátkodobé záväzky, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období a konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn pohľadávok.

(13) V riadku 098 sa vykazuje konečný zostatok účtu 461 okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(14) V riadku 099 sa vykazuje súčet konečných zostatkov účtov 231 a 232 a tie záväzky z účtu 461, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát

(1) V stĺpci 1 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov súvisiace s hlavnou nezdaňovanou činnosťou.

(2) V stĺpci 2 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov zo zdaňovanej činnosti, ak účtovná jednotka vykonáva takúto činnosť. Vykazujú sa tu zdaňované výnosy aj z hlavnej činnosti a inej činnosti.

(3) V stĺpci 3 sa vykazuje súčet súm zo stĺpcov 1 a 2.

(4) V stĺpci 4 sa vykazujú konečné stavy príslušných syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza účtovnému obdobiu, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(5) Na riadku 75 sa vykazuje výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí ako súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 6 znížený o súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 5 okrem účtov 591 a 595.

Použité skratky

AÚ – analytický účet

č. r. – číslo riadku

r. – riadok

SID – rozlišovací znak pre účtovné jednotky, ktoré majú totožné identifikačné číslo organizácie SK NACE – kód hlavnej činnosti

Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.